Ζημιογόνο ήταν το 2017 για τη χαρτοβιομηχανία ΒΙΣ

Ζημιογόνο ήταν το 2017 για τη χαρτοβιομηχανία ΒΙΣ

  • Σε ζημιογόνα αποτελέσματα επέστρεψε το 2017, ογδοηκοστό πρώτο έτος από την ίδρυσή της, η εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών βιομηχανία χαρτοκιβωτίων ΒΙΣ.

Η ανατίμηση σειράς πρώτων υλών και, ενδεχομένως, η απώλεια πελατών ή η μείωση του πελατολογίου της, οδήγησαν σε συρρίκνωση τόσο των πωλήσεων όσο και των μεικτών κερδών της, με συνέπεια την καταγραφή ζημιών. Η απόφασή της το 2015 να παύσει την ιδιοπαραγωγή χάρτου, που είχε οδηγήσει σε αποφασιστική διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους της το 2016, έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα το 2017. Το 2016, ως γνωστόν, η εταιρεία είχε παρουσιάσει κερδοφόρο αποτέλεσμα, έπειτα από πέντε συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις (2011-2015).

  • Η επιχείρηση ελέγχεται κατά 74,62% από τη βιομηχανία τροφίμων Hellenic Quality Foods του ομίλου Ιω. Φιλίππου. Συγχρόνως, κατέχει μερίδιο 2,72% της Hellenic Quality Foods. Ιδρύθηκε το 1936
  • και θεωρείται η παλαιότερη ελληνική βιομηχανία του τομέα της συσκευασίας. Μετεξελίχθηκε σε Α.Ε., απορροφώντας την εταιρεία χάρτου ΕΒΙΧΑ, το 1969. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1971.

Εδρεύει στη Μαγούλα Αττικής και διαθέτει μεγάλες εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, σε έκταση 49.000 τ.μ. Τις μονάδες της, που έχουν αντικείμενο την παραγωγή χαρτοκιβωτίων, χαρτοτελάρων και χαρτόδισκων για τη συσκευασία κάθε είδους βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων, καθώς και διαφημιστικών displays από χαρτόνι, συμπληρώνουν τμήματα παρασκευής αμυλόκολλας, καλουπιών, μελανιών και εκτυπωτικών πολυεστερικών υλικών. Στο πελατολόγιό της συμπεριλαμβάνονται μεγάλες βιομηχανίες, όπως οι συγγενικές εταιρείες ΦΑΓΕ, Μόρνος και ΕΒΓΑ, καθώς και άλλες, όπως η Coca – Cola 3Ε Ελλάδος και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Μεγάλη σειρά από καθιερωμένες συσκευασίες αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τη ΒΙΣ.

Από τα τέλη του 2015 η εταιρεία έπαυσε να παράγει χαρτί και χαρτόνι, κρίνοντας αντιοικονομική τη σχετική δραστηριότητα. Ως τότε είχε ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 33.000 τόνων χαρτονιού και χαρτοκιβωτίων.

Η ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών το 2017 κατέγραψε:

– Πωλήσεις 20,065 εκατ. ευρώ έναντι 22,85 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένες κατά 12,2% (-2,79 εκατ. ευρώ).

– Μεικτά κέρδη 2,79 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 4,24 εκατ. ευρώ το 2016 (-34,2% ή -1,45 εκατ. ευρώ).

– Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,805 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 2,29 εκατ. ευρώ (-64,8% ή -1,48 εκατ. ευρώ).

– Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,15 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,31 εκατ. ευρώ (-1,46 εκατ. ευρώ).

– Ζημιές προ φόρων 1,105 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,35 εκατ. ευρώ (-1,445 εκατ. ευρώ).

– Ζημιές μετά την πρόβλεψη για τρέχοντα και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος 1,10 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,36 εκατ. ευρώ (-1,46 εκατ. ευρώ).

Το 89,4% των εσόδων της (17,93 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, 10,1% (2,02 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα και λοιπά αποθέματα και το υπόλοιπο 0,5% (0,11 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 14,05% των εσόδων της (2,82 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων στον βασικό μέτοχό της, προς τον οποίο χορήγησε 0,79 εκατ. ευρώ έναντι παροχής υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά της έσοδα παρουσίασαν μείωση 13% (-2,67 εκατ. ευρώ)

Ως ποσοστό των εσόδων τα μεικτά κέρδη συρρικνώθηκαν κατά 4,6 εκατοστιαίες μονάδες στο 13,9%, από 18,5% το 2016. Επίσης, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αποδυναμώθηκαν κατά έξι εκατοστιαίες μονάδες στο 4%, από 10% το 2016, ίσα προς 5.225 ευρώ ανά εργαζόμενο. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ζημιές 0,15 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,96 εκατ. ευρώ (0,98 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,95 εκατ. ευρώ (0,96 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε.
(Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 22.820 23.335 -2 -515 24.666 22.219 351.414 27.032
Λοιπό ενεργητικό 14.758 16.145 -9 -1.387 14.886 20.099 250.292 19.253
Σύνολο ενεργητικού 37.578 39.480 -5 -1.902 39.552 42.318 601.706 46.285
Ίδια κεφάλαια 10.836 11.943 -9 -1.107 12.218 14.411 190.210 14.632
Μ/Μ χρέος 15.130 15.921 -5 -791 16.820 13.576 220.766 16.982
Βραχυπρόθεσμο 11.612 11.616 0 -4 10.514 14.331 190.730 14.672
Σύνολο παθητικού 37.578 39.480 -5 -1.902 39.552 42.318 601.706 46.285
Πωλήσεις 20.060 22.854 -12 -2.794 21.557 23.187 331.271 25.482
Μεικτό κέρδος 2.789 4.238 -34 -1.449 2.327 4.225 64.443 4.957
EBITDA 805 2.289 -65 -1.484 238 1.858 33.547 2.581
EBIT -151 1.312 -1.463 -753 874 16.201 1.246
Κέρδος προ φόρων -1.105 350 -1.455 -1.997 -410 -1.057 -81
Φόροι -1 -8 88 7 194 -37 1.953 150
Καθαρό κέρδος -1.104 358 -1.462 -2.191 -373 -3.010 -232
Μεικτό περιθώριο 13,9 18,5 -25 -4,6 10,8 18,2 19,5 19,5
Περιθώριο EBITDA 4,0 10,0 -60 -6,0 1,1 8,0 10,1 10,1
Περιθώριο EBIT -0,8 5,7 -6,5 -3,5 3,8 4,9 4,9
Περιθώριο κέρδους π.φ. -5,5 1,5 -7,0 -9,3 -1,8 -0,3 -0,3
Καθαρό περιθώριο -5,5 1,6 -7,1 -10,2 -1,6 -0,9 -0,9
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 28,8 30,3 -5 -1,5 30,9 34,1 31,6 31,6
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 71,2 69,7 2 1,5 69,1 65,9 68,4 68,4
Μεικτή απόδοση ιδίων -9,7 2,9 -12,6 -15,0 -2,8 -0,6 -0,6
Καθαρή απόδοση ιδίων -9,7 3,0 -12,7 -16,5 -2,6 -1,6 -1,6
EBITDA/Ενεργητικό 2,1 5,8 -64 -3,7 0,6 4,4 5,6 5,6

**

Οι ζημιές της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης -9,7%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν το -5,5%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 2,1%, έναντι 5,8% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 37,58 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 4,8%.

Στις 31.12.2017 η ΒΙΣ βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 13,74 εκατ. ευρώ, κατά 33% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 1,7%. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (14,76 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,15 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (11,61 εκατ. περίπου ευρώ), αντανακλώντας αποδυναμωμένη ρευστότητα. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,05 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Για τη διασφάλιση των πιστωτών της Alpha Bank, Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και Attica έχουν εγγραφεί υπέρ αυτών προσημειώσεις υποθήκης ποσού 14,30 εκατ. ευρώ. Επίσης, επί παγίων της είχε εγγραφεί υποθήκη υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ποσού 0,79 εκατ. ευρώ, για εξασφάλιση φόρων υπολοίπου 2,26 εκατ. ευρώ που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής τους. Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της συμπεριελάμβανε οφειλή μερισμάτων ποσού 0,25 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 26,74 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 2,9% (-0,80 εκατ. ευρώ).

Η συμμετοχή εκτιμώμενης αξίας 2,565 εκατ. ευρώ στη Hellenic Quality Foods, καθώς και στην εταιρεία Α’ ΒΕ.ΠΕ. Βόλου για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, έχει ενταχθεί στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.

Τα ίδια κεφάλαια της ΒΙΣ στις 31.12.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,61 εκατ. ευρώ των επενδυτικών νόμων 1892/90 και 3299/2004 και συσσωρευμένες ζημιές 4,99 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 10,84 εκατ. ευρώ (11,94 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 28,8% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (30,3% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 20,19 εκατ. ευρώ, έναντι 20,68 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Η εταιρεία διέθεσε για επενδύσεις 0,56 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 3,22 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Ι. Φιλίππου και γενικό διευθυντή και αντιπρόεδρο τον Γ. Β. Χατζηβασιλείου. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 154 εργαζόμενους, έναντι επίσης 154 στις 31.12.2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,22 εκατ. ευρώ, έναντι 4,35 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016. Για αμοιβές της διοίκησης και διευθυντικών στελεχών της διέθεσε 0,315 εκατ. ευρώ, έναντι 0,34 εκατ. ευρώ το 2016.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας χάρτινης συσκευασίας ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 331,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 33,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,1% των πωλήσεων και το 5,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 1,05 εκατ. ευρώ, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 3 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,9% των πωλήσεων και το 1,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, καθώς παρουσίασε ζημιογόνα τελικά αποτελέσματα επί σειρά ετών. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 16,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 31,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2006. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 24,1 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική της έκθεση, στόχοι της για το 2018 είναι η διατήρηση υγιούς πελατολογίου και η καταγραφή αυξημένων πωλήσεων και βελτιωμένων δεικτών αποδοτικότητας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

www.inr.gr, 30 Μαρτίου 2018