Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο της Ideal Holdings – Στο 5,5% η απόδοση

Στο 5,50% ορίστηκε η τελική απόδοση των oμολογιών της IDEAL Holdings και το επιτόκιο των oμολογιών σε 5,50% ετησίως, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς και της διάθεσης των ομολογιών της εταιρίας, μέσω της οποίας άντλησε κεφάλαια ύψους 100 εκατ. ευρώ. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές έφτασε τα €188,58 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 1,89 φορές.

Διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη εκ των οποίων 60.000 Ομολογίες κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, και  40.000 Ομολογίες κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.

Στη σχετική ανακοίνωση των αναδόχων ( Εθνική, Πειραιώς, Eurobank) αναφέρονται τα εξής:

Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «EUROBANK Α.Ε.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την
έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «IDEAL HOLDINGS A.E.» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 13.12.2023, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το
άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €188,58 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,89 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 5,50% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 5,50% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 60.000 Ομολογίες (60% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 40.000 Ομολογίες
(40% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.