ΥΠΕΝ: Έρχεται ψηφιακή βάση δεδομένων για τις γέφυρες της χώρας

Σε τροχιά υλοποίησης θέτει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την ψηφιακή βάση δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Γεφυρών, που θα παρέχει εργαλεία για ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής, επιθεώρησης, αξιολόγησης και συντήρησης των γεφυρών της χώρας που υπερβαίνουν τα έξι μέτρα.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα και του υφυπουργού, αρμόδιου για τις Υποδομές Νίκου Ταχιάου εγκρίνονται ο Κανονισμός Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών, ενώ συγκροτείται και η Διοικητική Αρχή Γεφυρών.

Σκοπός του Κκανονισμού είναι η θεσμοθέτηση των διαδικασιών για την καταγραφή υφισταμένων και νέων γεφυρών στο Εθνικό Μητρώο Γεφυρών.

Στο πλαίσιο αυτό θεσμοθετούνται επίσης οι κανόνες και οι διαδικασίες για την επιθεώρηση, την αξιολόγηση και τη συντήρηση των γεφυρών, όπως και όλες οι ενέργειες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με κύριες διεργασίες, όπως η οργάνωση και η διενέργεια περιοδικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων μέσω των εθνικών εγχειριδίων επιθεώρησης και αξιολόγησης υφισταμένων γεφυρών.

Με τον τρόπο αυτό καθορίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων λειτουργίας και συντήρησης των γεφυρών, και προσδιορίζεται η ακριβής μεθοδολογία για την καταγραφή και παρακολούθηση της κατάστασης και της συντήρησης όλων των γεφυρών της χώρας.

Μέσω του ψηφιακού Εθνικού Μητρώου Γεφυρών θα γίνεται η πλήρης καταγραφή και αποτύπωση της κατάστασης και των ενεργειών για τη συντήρηση και λειτουργία των γεφυρών από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς λειτουργίας και συντήρησης.

Παράλληλα, θα γίνεται συστηματική παρακολούθηση των ενεργειών από τη Διοικητική Αρχή Γεφυρών για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού.

Με βάση τα παραπάνω, η Διοικητική Αρχή Γεφυρών, εγγυάται:

  • Τη διαφάνεια και τον έλεγχο τήρησης του θεσμικού πλαισίου σε ό,τι αφορά την επιθεώρηση και τη συντήρηση του συνόλου των γεφυρών της χώρας
  • Τη θεσμοθετημένη οργάνωση του ρυθμιστικού και εποπτικού ρόλου της Πολιτείας
  • Τη διασφάλιση της τήρησης και της συμμόρφωσης με το σύνολο των κανόνων και διαδικασιών, που ορίζονται από τον Κανονισμό Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Εθνικό Μητρώο Γεφυρών θα αποτελέσει μέρος του Εθνικού Μητρώου Υποδομών της χώρας.