Υγεία: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η “ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε” (στο εξής “η Εκδότρια”) ανακοινώνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ότι την 22.02.2018 η εταιρία με την επωνυμία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και ο Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος υπέβαλαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια τις από 22.02.2018 γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας, από τις οποίες προκύπτουν τα ακόλουθα:

Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου

Επωνυμία/ονοματεπώνυμο υπόχρεων προσώπων: “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος

Επωνυμία μετόχου: “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Ημερομηνία κατά την οποία σημειώθηκε μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου: 22.02.2018

Γνωστοποιούμενες λεπτομέρειες:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ:

Συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές ή/και χρηματοπιστωτικά μέσα: Κάτω του 5%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ:

Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: 15.840.022 τα οποία προέρχονται από μετοχές που κατέχονται άμεσα από την “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, η οποία αποτελεί επιχείρηση ελεγχόμενη από τον Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές: 5,181%

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από χρηματοπιστωτικά μέσα: 0%