Υγεία: Αγορά μετοχών από Hellenic Healthcare

Δημοσιοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η Εταιρεία “ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ” Α.Ε.” (στο εξής “η Εταιρεία”) ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ακόλουθα:

Η εταιρεία με την επωνυμία “ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, που δύναται να θεωρηθεί ως έχουσα στενό δεσμό με μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ. Δημήτριο Σύρμα και Σέργιο Σταμπουλούς, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, προέβη την 19η Μαρτίου 2019 σε αγορά  27.119  μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας € 25.763,05.

Print Friendly, PDF & Email