Ξεπέρασαν τα 157 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις της αχαϊκής βιομηχανίας Π. Ν. Πέττας, στα 5,9 εκατ. τα κέρδη

Ξεπέρασαν τα 157 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις της αχαϊκής βιομηχανίας Π. Ν. Πέττας το 2017

  • Σημαντικά αυξημένες πωλήσεις για δεύτερο συνεχόμενο έτος, μετά από μια τριετία πτώσης τους, αλλά και πάλι μειωμένη -πλην όμως ξανά υψηλή- κερδοφορία κατέγραψε το 2017 η αχαϊκή βιομηχανική εταιρεία τροφίμων και βιοκαυσίμων Παύλος Ν. Πέττας. Οι πωλήσεις της το 2017 ήταν οι υψηλότερες στην ιστορία της.

Η επιχείρηση ασχολείται συγχρόνως με την παραγωγή και επεξεργασία ελαιούχων σπόρων και πρωτεϊνών, ζωικών και φυτικών λιπών, μαργαρίνης, σπορελαίων, σαπουνιών, ηλιάλευρων, χονδράλευρων, προϊόντων αμύλου και πρώτων υλών ζωοτροφών, αλλά και με την παραγωγή βιοντίζελ, κατέχοντας ηγετικές θέσεις στους τομείς αυτούς.

  • Μετατράπηκε σε Α.Ε. το 1982, ενώ είχε ιδρυθεί στην Πάτρα με τη νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης το 1947, ως σαπωνοποιία.
  • Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Π. Πέττα και αντιπρόεδρο και εντεταλμένο σύμβουλο τον Παρ. Π. Πέττα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της και συμπεριλαμβάνεται στις αποδοτικότερες ελληνικές βιομηχανίες.
  • Διαθέτει δύο εργοστάσια, ένα στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών και ένα στην περιοχή Γομοστό Αχαΐας. Τις δραστηριότητές της εξυπηρετεί, επίσης, τρίτο εργοστάσιο συγγενικής εταιρείας που βρίσκεται στη Βουλγαρία.
  • Αρκετά από τα προϊόντα της φέρουν την εμπορική επωνυμία «Fama». Εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, στη Δημοτική Ενότητα Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  • Συνήθως διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της σε αγορές του εξωτερικού. Λειτουργεί αποθήκες στα Λιόσια Αττικής και στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Στον τομέα των βιοκαυσίμων η επιχείρηση εισήλθε το 2006. Ακόμη, από το 2009 προωθεί την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον ενεργειακό τομέα με τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες. Συγκεκριμένα, ελέγχει τις εταιρείες Βιοαέριο Θράκης (μερίδιο 75%), Βιοαέριο Αλιάρτου (60%) και Βιοαέριο Ξάνθης (55%), οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευαστικής περιόδου. Επίσης, ασχολείται με την εμπορία δημητριακών, άλλων αγροτικών προϊόντων και πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τής 35ης οικονομικής χρήσης με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της τον περασμένο χρόνο ανήλθαν σε 157,47 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 17,1% (+23,01 εκατ. ευρώ). Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της (96,5% ή 152,01 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, καθώς οι εμπορικές δραστηριότητες είχαν πολύ μικρότερη συμμετοχή (3,5% ή 5,46 εκατ. ευρώ).

Η ενίσχυση των πωλήσεων και η ενίσχυση των μεικτών κερδών της ύψους 19,28 εκατ. ευρώ κατά 14,4% (+2,43 εκατ. ευρώ), παρά την ελαφρά αποδυνάμωση του συντελεστή μεικτού κέρδους της (12,2%, από 12,5% το 2016), δεν απέτρεψαν την εκ νέου καταγραφή ασθενέστερων κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 13,58 εκατ. ευρώ, μειωμένων σε σύγκριση με εκείνα του 2016 κατά 7,1% (-1,04 εκατ. ευρώ) και ίσων προς το 8,6% των πωλήσεων (10,9% το 2016). Οι λειτουργικές δαπάνες παρουσίασαν συγκρατημένη αύξηση. Ωστόσο, τα έκτακτα λοιπά έσοδα και κέρδη μειώθηκαν κατά 1,43 εκατ. ευρώ, ενώ τα λοιπά έκτακτα έξοδα και ζημιές αυξήθηκαν κατά 1,42 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,22 εκατ. ευρώ (2,30 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2,78 εκατ. ευρώ (2,51 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών η Π. Ν. ΠΕΤΤΑΣ παρουσίασε κέρδη προ φόρων 8,595 εκατ. ευρώ το 2017, μειωμένα κατά 12,5% (-1,22 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη αυτά (5,5% των πωλήσεων έναντι 7,3% το 2016) αντιπροσωπεύουν απόδοση του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 14,3% (16,7% το 2016). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα καθαρά κέρδη της ήταν ύψους 5,91 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13,8% σε ποσοστό ή 0,95 εκατ. ευρώ σε αξία. Τα κέρδη αυτά (3,8% των πωλήσεων έναντι 5,1% το 2016) αντιπροσωπεύουν απόδοση του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 9,8% (11,7% το 2016).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 9,1%, έναντι 10,5% το 2016, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 8,2%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση έχει εδώ και αρκετά χρόνια υιοθετήσει.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 31.12.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 29,87 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 59,82 εκατ. ευρώ (60,64 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 39,9% (43,7% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 150,07 εκατ. ευρώ (138,735 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 68,63 εκατ. ευρώ (59,88 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αυξημένος σε ετήσια βάση κατά 14,6% (+8,75 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 58,3% μακροπρόθεσμος, καθώς στη διάρκεια της χρήσης εξέδωσε ομολογιακό μακροπρόθεσμο δάνειο, μετατρέποντας μεγάλο μέρος των βραχυπρόθεσμων οφειλών της σε μακροπρόθεσμες.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (125,69 εκατ. ευρώ), αν και σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή περιελάμβανε ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες 1,82 εκατ. ευρώ για τις οποίες δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης, ήταν κατά 75,98 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, πληρωτέων εντός του 2018 υποχρεώσεών της (49,71 εκατ. ευρώ).

Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 12,30 εκατ. ευρώ (6,58 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της δεν υφίσταντο εμπράγματα βάρη. Στις λοιπές υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν μερίσματα και προμερίσματα 5,39 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της, ύψους 90,25 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν κατά 15,6% (+12,16 εκατ. ευρώ),

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 είχε μειωθεί σε 23,19 εκατ. ευρώ, από 24,57 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,68 εκατ. ευρώ, έναντι 2,76 εκατ. ευρώ το 2016. Στις υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,15 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που έλαβε στο παρελθόν για την υλοποίηση επενδύσεων. Οι συμμετοχές σε τρίτες επιχειρήσεις αντιπροσώπευαν ποσό 0,35 εκατ. ευρώ.

Η αχαϊκή βιομηχανία ενέκρινε τη διάθεση εντός του 2017 στους μετόχους της μερίσματος ύψους 6,60 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2016, σε συνδυασμό με αμοιβές 0,26 εκατ. ευρώ στη διοίκησή της. Η εταιρεία απασχόλησε το 2017, κατά μέσον όρο, 82 εργαζόμενους, έναντι 71 το 2016. Διέθεσε το 2017 για αμοιβές και παροχές προσωπικού, εισφορές και αποζημιώσεις 3,03 εκατ. ευρώ (2,66 εκατ. ευρώ το 2016).

Προβλέπει ότι η πορεία της το 2018 και τα επόμενα χρόνια θα είναι ασφαλής και αποδοτική. Κυριότερες χώρες εξαγωγής των προϊόντων της είναι, κατ’ αλφαβητική σειρά, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η π.Γ.Δ.Μ., η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία. Στους πελάτες της επί ελληνικού εδάφους περιλαμβάνονται αρκετές από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες τυποποιημένων τροφίμων.

Τον Σεπτέμβριο του 2018 η επιχείρηση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2,33 εκατ. ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσων αδιανέμητων μερισμάτων της χρήσης 2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Π. Ν. ΠΕΤΤΑΣ

www.inr.gr, 5 Νοεμβρίου 2018

ΠΕΤΤΑΣ Π. Ν. Α.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
(Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 24.379 25.723 -5 -1.344 24.724 24.675 259.054 19.927
Λοιπό ενεργητικό 125.692 113.012 11 12.680 102.551 86.974 997.278 76.714
Σύνολο ενεργητικού 150.071 138.735 8 11.336 127.275 111.649 1.256.332 96.641
Ίδια κεφάλαια 59.819 60.644 -1 -825 56.893 51.051 513.465 39.497
Μ/Μ χρέος 40.542 15.821 156 24.721 1.141 8.196 163.194 12.553
Βραχυπρόθεσμο 49.710 62.270 -20 -12.560 69.241 52.402 579.673 44.590
Σύνολο παθητικού 150.071 138.735 8 11.336 127.275 111.649 1.256.332 96.641
Πωλήσεις 157.466 134.460 17 23.006 123.381 126.619 1.403.431 107.956
Μεικτό κέρδος 19.278 16.852 14 2.426 14.330 15.134 171.529 13.195
EBITDA 13.583 14.623 -7 -1.040 15.662 12.355 142.291 10.945
EBIT 11.360 12.327 -8 -967 13.505 9.930 112.365 8.643
Κέρδος προ φόρων 8.595 9.818 -12 -1.223 10.803 7.219 91.563 7.043
Φόροι 2.682 2.956 -9 -274 3.212 1.157 21.655 1.666
Καθαρό κέρδος 5.913 6.862 -14 -949 7.591 6.062 69.908 5.378
Μεικτό περιθώριο 12,2 12,5 -2 -0,3 11,6 12,0 12,2 12,2
Περιθώριο EBITDA 8,6 10,9 -21 -2,3 12,7 9,8 10,1 10,1
Περιθώριο EBIT 7,2 9,2 -22 -2,0 10,9 7,8 8,0 8,0
Περιθώριο κέρδους π.φ. 5,5 7,3 -25 -1,8 8,8 5,7 6,5 6,5
Καθαρό περιθώριο 3,8 5,1 -25 -1,3 6,2 4,8 5,0 5,0
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 39,9 43,7 -9 -3,8 44,7 45,7 40,9 40,9
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 60,1 56,3 7 3,8 55,3 54,3 59,1 59,1
Μεικτή απόδοση ιδίων 14,3 16,7 -14 -2,4 20,0 14,1 17,8 17,8
Καθαρή απόδοση ιδίων 9,8 11,7 -16 -1,9 14,1 11,9 13,6 13,6
EBITDA/Ενεργητικό 9,1 10,5 -13 -1,4 12,3 11,1 11,3 11,3
Print Friendly, PDF & Email