Βογιατζόγλου Systems: Χωρίς επιφύλαξη το φορολογικό πιστοποιητικό για τη χρήση 2019

Η “ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE” (εφεξής “η Εταιρεία”) σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν.3340/2005, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2019 που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 στην Εταιρεία μας και εκδόθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με “Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη”.