Βογιατζόγλου Systems: Ανακοίνωση περι σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/εκθέσεων

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems A.E. για την χρήση 2020 διαμορφώθηκε στα 23.874 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,46% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2019 (26.664 χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 7.480 χιλ. Ευρώ μειωμένα κατά 13,58% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2019 (8.655 χιλ. Ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στις 1.671 χιλ. Ευρώ (2.601 χιλ. Ευρώ το 2019). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν στις 833 χιλ. Ευρώ (1.956 χιλ. Ευρώ το 2019).
Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 507 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 1.600 χιλ. Ευρώ το 2019), ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 267 χιλ. Ευρώ (έναντι κερδών ύψους 1.041 χιλ. Ευρώ το 2019).
Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 13.761 χιλ. Ευρώ έναντι 17.528 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας μείωση κατά 21,49%. Τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 4.831 χιλ. Ευρώ μειωμένα κατά 20,22% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2019 (6.056 χιλ. Ευρώ). Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων εμφάνισαν κέρδη ύψους 728 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 1.747 χιλ. Ευρώ το 2019). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) έφτασαν τις 133 χιλ. Ευρώ (κέρδη 1.215 χιλ. Ευρώ το 2019). Τα Αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 148 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.216 χιλ. Ευρώ το 2019, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής παρουσίασαν κέρδη ύψους 53 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 915 χιλ. Ευρώ την χρήση του 2019.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Ετήσια Οικονομικά αποτελέσματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.voyatzoglou.gr