Βογιατζόγλου Systems: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περίπτωση β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής “Κανονισμός”), η Εταιρεία “ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE” (εφεξής “Εταιρεία”, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2022:

• Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2021 (1.1.2021-31.12.2021), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Τρίτη , 3 Μαΐου 2022 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών)
Οι ως άνω Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) θα είναι διαθέσιμες από εκείνη την ώρα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.voyatzoglou.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.: www. athexgroup.gr.
• Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022

Η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος για την χρήση 2022.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα ανωτέρω, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.

OIKOMIKOHMEROLOGIO2022