Βογιατζόγλου Systems: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περίπτωση β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής “Κανονισμός”), η Εταιρεία “ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE” (εφεξής “Εταιρεία”, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2021:

• Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2020 (1.1.2020-31.12.2020), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021 (προ της έναρξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών)

• Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021

Η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος για την χρήση 2020.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα ανωτέρω, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.

OIKOMIKOHMEROLOGIO2021