Βογιατζόγλου Systems: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περίπτωση β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής “Κανονισμός”),, η Εταιρεία “ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE” (εφεξής “Εταιρεία”, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2020:

• Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2019 (1.1.2019-31.12.2019), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Τρίτη, 30 Iουνίου 2020 (προ της έναρξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών)

• Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020

Η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος για την χρήση 2019.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα ανωτέρω, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.