Βογιατζόγλου Systems: Ανακοίνωση

Σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Α΄ Εξαμήνου 2020, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE ανήλθε σε 10.387 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 16,90% σε σχέση με το αντίστοιχο A΄ Εξάμηνο του 2019 (12.499 χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε 3.302 χιλ. Ευρώ εμφανίζοντας μείωση ύψους 21,34% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2019 (4.198 χιλ. Ευρώ). Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν κέρδη ύψους 691 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.266 χιλ. Ευρώ το A΄ Εξάμηνο 2019. Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 101 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 791 χιλ. Ευρώ το A΄ Εξάμηνο 2019, ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες ύψους (22) χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 523 χιλ. Ευρώ το A΄ Εξάμηνο 2019).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε 6.904 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 20,41% σε σχέση με το αντίστοιχο A΄ Εξάμηνο 2019 (8.674 χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε 2.307 χιλ. Ευρώ εμφανίζοντας μείωση ύψους 21,05% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2019 (2.922 χιλ. Ευρώ). Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), εμφάνισαν κέρδη ύψους 418 χιλ. Ευρώ (έναντι κερδών ύψους 776 χιλ. Ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2019). Τα Αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 67 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 621 χιλ. Ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2019 ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής εμφάνισαν ζημίες ύψους (17) χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 494 χιλ. Ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2019.