Βογιατζόγλου Systems: Ανακοίνωση

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής “Εταιρεία”) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος συνολικού ποσού 600.875,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,095 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος , ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,09025 Ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020. Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα “record date” και συνακόλουθα δικαιούχοι της συγκεκριμένης εταιρικής πράξης (του μερίσματος της χρήσεως 2019) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).

Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας “Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία”, ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών Σ.Α.Τ., σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., για τους μετόχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη των μερισμάτων.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας “Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία”, για όσους εκ των μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές τους για την είσπραξη μερίσματος κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθ. 6 Απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα “Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία”.

Η είσπραξη του μερίσματος από τους δικαιούχους στην παραπάνω υπό 2 περίπτωση πραγματοποιείται με την γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, σε οιοδήποτε κατάστημα της ως άνω πληρώτριας Τράπεζας (στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου).

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας “Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία ” είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3522085 και 210-3522284.

Μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 23η Σεπτεμβρίου 2021, η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (12ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Τ.Κ. 14451, Μεταμόρφωση), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 210-2888625.

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.