Βογιατζόγλου: Στις 24 αντί για τις 30 Ιουνίου η τακτική Γενική Συνέλευση

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των μετόχων και του επενδυτικού κοινού εν γένει και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής “Κανονισμός”), η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” (εφεξής “Εταιρεία”), γνωστοποιεί ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2022, το οποίο ανακοινώθηκε την 28.04.2022, τροποποιείται ως κάτωθι:

(α) αφενός μεν ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής ως ακολούθως:

● Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022 (αντί της Πέμπτης, 30 Ιουνίου 2022, που είχε γνωστοποιηθεί αρχικά) και

(β) αφετέρου δε ως προς την πρόθεση της Εταιρείας να προβεί σε διανομή μερίσματος.

● Ειδικότερα, η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους αυτής μερίσματος συνολικού ποσού 1.201.750,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,19 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Κατόπιν τούτων το Οικονομικό Ημερολόγιο συμπληρώνεται ως κάτωθι:

● Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Χρήσεως 2021: Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022.

● Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος Χρήσεως 2021: Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022.

● Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος Χρήσεως 2021 μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή μέσω της Ε.Χ.Α.Ε.: Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες ημερομηνίες αναφορικά με τη διανομή μερίσματος τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ανωτέρω θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες ή/και το περιεχόμενο του παρόντος Ημερολογίου, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.