ΒΙΣ: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2022

Τροποποίηση Οικονομικού ημερολογίου για τη χρήση 2022

Η ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το τροποποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2022.

– Η Ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2021, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  3 Μαΐου 2022, με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

-Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση : Τετάρτη 30/6/2022 (Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας προτίθεται να προτείνει στην επερχόμενη Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021)

-Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξαμήνου 2022 : Παρασκευή 30/9/2022

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

Μαγούλα 29/4/2022