ΒΙΣ: Επιδόσεις και αποτελέσματα εννεάμηνου 2021

ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ

Επιδόσεις και Αποτελέσματα εννεάμηνου 2021

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/9.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εστάλη προς τις εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σε συνδυασμό με την εν εξελίξει πανδημία του Covid-19, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ” σημειώνει τα ακόλουθα αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών αυτής κατά το τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2021 και τις εν γένει εξελίξεις στην δραστηριότητά της:

Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το εννεάμηνο του 2021, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :

α) Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 11.438 χιλ. ευρώ, έναντι 10.289 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,2%.

β) Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε ζημιές 1.524 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 1.280 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 19%

γ) Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημιές 769 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 513 χιλ. ευρω παρουσιάζοντας μείωση κατά 49,9% επηρεασμένα σημαντικά κυρίως από τις μεγάλες αυξήσεις στην παγκόσμια αγορά χαρτιού.

Τα παραπάνω, καθώς και οι μεταβολές στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που έλαβαν χώρα κατά το τρίτο’ τρίμηνο της χρήσης 2021 απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες :

Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

1/1-30/9/21

1/1-30/9/20

1/7-30/9/21

1/7-30/9/20

( χιλ. ΕΥΡΩ )
Κύκλος εργασιών

11.438

10.289

4.284

3.219

Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)

-1.524

-1.280

-661

-557

Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων ( ΕΒΙΤDA)

-769

-513

-409

-303

 

Στοιχεία κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης

30/9/2021

30/6/2021

31/12/2020

( χιλ. ΕΥΡΩ )
Μακροπρόθεσμες δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις

6.913

7.213

7.513

Βραχυπρόθεσμες δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις

4.770

4.160

4.087

Σύνολο τραπεζικού δανεισμού

11.683

11.373

11.600

Υποχρεώσεις μισθώσεων

270

286

318

Σύνολο δανεισμού

11.953

11.659

11.918

Μείον: Διαθέσιμα και τραπεζικά ισοδύναμα

-38

-55

-12

Καθαρός δανεισμός

11.916

11.604

11.906

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων

1.593

2.408

3.424

Σύνολο υποχρεώσεων

26.137

25.523

24.923

Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί από την αρχή τις εξελίξεις, τηρεί τις οδηγίες των αρμοδίων κρατικών αρχών λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα, με πρωτεύοντα στόχο την ασφάλεια των εργαζομένων της αλλά και τη συνέχιση της επιχειρησιακής συνέχειας διενεργώντας αγορές από προμηθευτές, πωλήσεις προς πελάτες και εξυπηρετώντας τις υποχρεώσεις της.

Λήφθηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να προφυλαχτούν οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι ευπαθείς εργαζόμενοι, χωρίς να γίνει χρήση του δικαιώματος αναστολής συμβάσεων εργασίας, παρ όλο που ο ΚΑΔ της εταιρείας περιλαμβάνεται στους προστατευόμενους, με αποτέλεσμα να μην διακοπεί η λειτουργία. Παράλληλα η Διοίκηση καθώς και η Διεύθυνση πωλήσεων δεν έχουν καμία φυσική επαφή με το παραγωγικό δυναμικό της εταιρείας ενώ συνεχίζεται η προσεκτική παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με την εξάπλωση της πανδημίας.

Ειδικότερα η Εταιρεία έχει θεσπίσει προληπτικά μέτρα σύμφωνα με τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές της κυβέρνησης και του Π.Ο.Υ. Συμβάλλοντας στη συλλογική προσπάθεια για την πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19, εφαρμόστηκε μια ειδική πολιτική προστασίας που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιορισμό των επαγγελματικών ταξιδιών, συνεχής απολύμανση των γραφείων και συγκεκριμένων χώρων παραγωγής και ειδική καθοδήγηση του προσωπικού και των συνεργατών της Εταιρείας για την υγιεινή.

Κύρια προτεραιότητα της Εταιρείας είναι να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της, διατηρώντας πάντα μία υψηλή ποιότητα στα προϊόντα της, με γνώμονα βεβαίως, την προστασία του εργατικού της δυναμικού και της κοινωνίας στο σύνολο της.

Ωστόσο, τα μελλοντικά αποτελέσματα των εργασιών της Εταιρείας θα εξαρτηθούν από ενδεχόμενες νέες αποφάσεις των κρατικών αρχών σχετικά με την περαιτέρω αντιμετώπιση της πανδημίας,  την σημαντική αύξηση των τιμών του χαρτιού που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά, την αύξηση του μεταφορικού κόστους και του φαινομένου της ενεργειακής κρίσης και επομένως, οι ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις των ανωτέρω παραγόντων δεν μπορούν στο παρόν στάδιο να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση της εταιρίας παρακολουθεί τις εξελίξεις και  παραμένει αισιόδοξη για την συνέχιση της θετικής πορείας του κύκλου εργασιών της, χωρίς να αποκλείει και την έλευση αρνητικών επιπτώσεων σε περίπτωση συνεχούς επιδείνωσης των ανωτέρω παραγόντων.

Μαγούλα 30/11/2021

Ανακοίνωση