ΒΙΣ: Επεξήγηση επί των οικονομικών καταστάσεων 30-6-2019

Ανακοίνωση

Η εταιρεία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30/6/2019 εκ παραδρομής απεικονίσθηκαν στην παράγραφο 4.4 Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων τα συγκριτικά στοιχεία της 31/12/2018 αντί των ορθών συγκριτικών στοιχείων 30/6/2018 (που είχαν δημοσιοποιηθεί στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30/6/2018) και τα οποία παρατίθενται παρακάτω:

Ποσά εκφρασμένα σε ευρω Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό εύλογης αξίας διαθέσιμων προς πώληση Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολα
Σύνολα ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 1.1.2018 14.309.568,00 -632.901,25 2.149.893,65 -4.990.783,55 10.835.776,85
Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (IFRS-9)       -3.762,28 -3.762,28
Προσαρμοσμένα υπόλοιπα 14.309.568,00 -632.901,25 2.149.893,65 -4.994.545,83 10.832.014,57
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 2018 μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 -1.135.824,68 -1.135.824,68
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (α) 0,00 0,00 0,00 -1.135.824,68 -1.135.824,68
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης (β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (α)+(β) 0,00 0,00 0,00 -1.135.824,68 -1.135.824,68
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 30.06.2018 14.309.568,00 -632.901,25 2.149.893,65 -6.130.370,51 9.696.189,89

Μαγούλα 30/9/2019

Για την ΒΙΣ ΑΕ

Κυριάκος Σουπιωνάς

Υπεύθυνος εταιρικών ανακοινώσεων