ΒΙΣ: Ανακοίνωση

Μαγούλα 30/04/2018

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (Γ.Ε.ΜΗ. 122838007000 πρώην αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133), η οποία συνήλθε στην έδρα της στις 30/04/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  τ.Γ.Σ.

1.    Επί του 1ου θέματος (Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017), οι οποίες περιλαμβάνουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση αποτελεσμάτων (όπου δεν προβλέπεται η διανομή μερίσματος), την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση ταμειακών ροών, τις σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου του ορισθέντος ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου επί της χρήσης 2017)

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2017 χωρίς να επιφερθεί σ’ αυτές οποιαδήποτε τροποποίηση.

Η διάθεση του αποτελέσματος γίνεται ως στον Πίνακα “Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων” και “Κατάσταση συνολικού εισοδήματος” των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται, το οποίο καταλήγει σε ζημίες μετά από φόρους  € 1.106.764,15.

Βασικά μεγέθη της άνω κατάστασης είναι :

(α) κύκλος εργασιών € 20.060.449,42, (β) μικτά κέρδη € 2.789.487,14, (γ)  ζημίες  προ  φόρων    € 1.105.136,56 , (δ) ζημιές μετά από φόρους € 1.103.580,51 και (ε) συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, ζημιά € 1.106.764,15.

Αποφασίστηκε η μη διανομή τακτικού μερίσματος

Εγκρίθηκε επίσης η έκθεση ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας και η έκθεση διαχείρισης (πεπραγμένων) του Δ.Σ., η οποία περιλαμβάνει και την Επεξηγηματική Έκθεση, για την διαχειριστική χρήση 2017.

2.    Επί του 2ου θέματος (Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά της διαχείρισης και των πεπραγμένων της χρήσης 2017)

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο ορκωτός ελεγκτής Φίλιππος Καμπουρόπουλος του Εμμανουήλ (α.μ. ΣΟΕΛ 36141) της ελεγκτικής εταιρίας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης και των πεπραγμένων για τη χρήση 2017.

3.    Επί του 3ου θέματος (Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για τον έλεγχο της χρήσης 2017, εκλογή ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2018.)

Εγκρίθηκε η αμοιβή που κατεβλήθη στην ελεγκτική εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132) για τον έλεγχο της χρήσης 2017. Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132) για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και ορίστηκε η αμοιβή της.

4.    Επί του 4ου θέματος (Καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές που θα απασχοληθούν στην εταιρία και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Αντιπρόεδρο ή/και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να καθορίσει το ύψος των αποδοχών αυτών για κάθε περίπτωση μέχρι το ανώτατο όριο)

Καθορίσθηκε το ανώτατο όριο των αποδοχών που θα καταβάλει η εταιρία στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της για την διαχειριστική χρήση 2018.

5.    Επί του 5ου θέματος (Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές κατά την παρελθούσα χρήση.)

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές για την παρελθούσα χρήση 2017.

6.    Επί του 6ου θέματος (Παράταση της χρονικής διάρκειας της εταιρίας μέχρι τις 31.12.2070 με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού)

Παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρίας μέχρι τις 31.12.2070.

7.    Επί του 7ου θέματος (Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά)

Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.

Σημειώσεις :

Αναφορικά με όλα τα θέματα της τ.Γ.Σ.

Α.    Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 4.194.544, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,421 % καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 14.309.568,00 €.

Β.    (α) Κατά την συζήτηση των άνω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν τέσσερις (4) συνολικά μέτοχοι, (β) για τα θέματα 3, 4, 5, 6 & 7 η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), (γ) για τα θέματα 1 & 2 η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 97,858 % και (δ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αποφάσεων είναι άμεσο.

 Για την ΒΙΣ ΑΕ

Κυριάκος Σουπιωνάς

Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων