Βιοτέρ: Ανακοίνωση

Ανακοίνωση Υιοθέτησης και Εφαρμογής Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ 2021) και Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία με την επωνυμία “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο “ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.” (Εταιρεία) ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθμ 5234/4.8.2021 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας και στα πλαίσια των απαιτήσεων του ν. 4706/2020, άρθρο 17 αποφάσισε την υιοθέτηση και εφαρμογή του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ 2021), που έχει καταρτισθεί από φορέα εγνωσμένου κύρους, όπως ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2021 από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).

Εν συνεχεία ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ανακοίνωση εκδίδεται στο πλαίσιο της έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.