ΒΙΟΤΕΡ: Ανακοίνωση

Η εταιρεία με την επωνυμία “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο “ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.” (Εταιρεία) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 3ης Αυγούστου 2021,

το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1.  την εκ νέου ανασυγκρότηση του σε σώμα και τον ορισμό των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών αυτού ως ακολούθως:

– ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

– ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΟΣ του Βασιλείου, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

– ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ του Αντωνίου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ , ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

– ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

– ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ του Μιχαήλ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

2.  όπως την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημόσιου, των Τραπεζών, καθώς και εν γένει έναντι παντός προσώπου και πάσης Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο σύνολό της δραστηριότητάς της  οι κ. Δημήτριος Μπέρσος του Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής της εταιρείας από κοινού με την κα. Αντωνία Κατσαρού του Αντωνίου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

Η θητεία του εκλεγέντος, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11.01.2021 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι μέχρι την 11.01.2027.

Η ανακοίνωση εκδίδεται στο πλαίσιο της έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.