ΒΙΟΤΕΡ: Ανακοίνωση

Η εταιρεία “ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.” στο πλαίσιο ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί ότι με την υπ’ αριθμόν 558/07.12.2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκούσια Δικαιοδοσία) έγινε δεκτή η από 30.03.2018 αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης των αρ. 106′ επ. Ν. 3588/2007 και επικυρώθηκε η από 30.03.2018 συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας “ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.” και της εκ του νόμου προβλεπόμενης πλειοψηφίας των πιστωτών της, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την από 14.02.2019 συμφωνία εξυγίανσης.