Βιοκαρπέτ: Οικονομικά αποτελέσματα 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ εξεδόθη το παρακάτω Δελτίο Τύπου αναφορικά με τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης 2021.

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2021 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Α’. ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 

1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Οι καθαρές πωλήσεις του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά την χρήση του 2021 σε 187,29 εκατ.€ έναντι 123,24 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2020, αύξηση κατά 51,98%.

– Οι εξαγωγές του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά την χρήση του 2021 σε 98,23 εκατ. € έναντι 68,80 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2020. Αύξηση κατά 42,78%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 52,45% του συνολικού τζίρου.

– Οι πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας ανήλθαν κατά την χρήση 2021 σε 89,06 εκατ. € έναντι 54,45 εκατ.€ το 2020.  Αύξηση κατά 63,56%.

2. EBITDA

– Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά την χρήση 2021 σε 14,84 εκατ.€, έναντι 9,63 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2020. Αύξηση κατά 54,10%.

3. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Ο ΟΜΙΛΟΣ παρουσιάζει κέρδη προ φόρων για την χρήση 2021 5,02 εκατ.€ έναντι 0,74 εκατ.€ για την χρήση 2020.Αύξηση κατά 578,38%.

4. ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

– Ο ΟΜΙΛΟΣ παρουσιάζει ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους κατά την χρήση 2021  4,26 εκατ.€, έναντι κερδών 0,22 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2020.

– Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη που αντιστοιχούν στους μετόχους της εταιρίας, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και μετά την αφαίρεση των φόρων, ανήλθαν κατά την χρήση 2021 σε 4,14 εκατ. € έναντι κερδών 0,12 εκατ. € την αντίστοιχη του 2020.

Β’ Μητρική Εταιρία “ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.” 

1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Οι καθαρές πωλήσεις την μητρικής εταιρίας ανήλθαν κατά την χρήση του 2021 σε 9,03 εκατ.€ έναντι 6,25 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση του 2020. Αύξηση κατά 44,48%.

2. EBITDA

– Τα κέρδη της μητρικής εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), ανήλθαν κατά την χρήση 2021 σε 2,37 εκατ.€ έναντι κερδών 1,23 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση του 2020. Αύξηση κατά 92,68%.

3. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Τα κέρδη της μητρικής εταιρίας προ φόρων για την χρήση 2021 ανήλθαν σε 0,57 εκατ.€ έναντι ζημιών (0,66) εκατ.€ την χρήση 2020.

4. ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

– Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε 0,58 εκατ.€ κατά την χρήση του 2021, έναντι ζημιών (0,78) εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2020.

 

Το 2021 για τον ΟΜΙΛΟ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ υπήρξε μια χρονιά ισχυρών οικονομικών επιδόσεων. Με σημαντική αύξηση του τζίρου κατά 51,98% και θεματική αύξηση της κερδοφορίας προ φόρων κατά 578,38 % σε σχέση με το 2020. Καθόλη την διάρκεια του έτους υπήρξε μεγάλη και σταθερή ζήτηση των προιόντων ιδίως στον μεταλλουργικό κλάδο και σε συνδυασμό με τις επενδύσεις που πραγματοποίησε ο ΟΜΙΛΟΣ όπως το νέο σύγχρονο βαφείο ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου δυναμικότητας 11.000 τόνων ετησίως και της μονάδος βαφής απομίμησης ξύλου δυναμικότητας 2000 τόνων προιόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με χαμηλό κόστος παραγωγής ο ΟΜΙΛΟΣ ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις απαιτήσεις της αγοράς (εξυπηρέτηση πελατών) με σημαντική αύξηση των αποτελεσμάτων.

Οι επενδύσεις για την επέκταση και εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της διοίκησης του ΟΜΙΛΟΥ. Ήδη κατασκευάστηκε ένας νέος αποθηκευτικός χώρος 6000m2 προϊόντων αλουμινίου και ήδη έχει παραγγελθεί μια νέα γραμμή διέλασης αλουμινίου δυναμικότητας 11000 τόνων ετησίως που αναμένεται να εγκατασταθεί έως τον Οκτώβριο του 2022.

Επίσης οι επενδύσεις του ΟΜΙΛΟΥ στην πράσινη ενέργεια συνεχίζονται. Εντός του 2021 κατασκευάστηκε Φ/Β 10MW από την μητρική ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ και αναμένεται να συνδεθεί σύντομα στο δίκτυο. Επίσης έχει κατασκευασθεί και υποσταθμός δυναμικότητας 100 MW . Ετσι ο ΟΜΙΛΟΣ κατέχει σήμερα Φ/Β σταθμούς 19 MW. Στους στόχους της διοίκησης του ΟΜΙΛΟΥ είναι όπως κατασκευασθούν ακόμη 10 MW για λογαριασμό της ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ και 5MW για την ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ με βάσει των αδειών παραγωγής που κατέχει. Επίσης η ΕΞΑΛΚΟ κατέχει άδεια για Φ/Β 50MW που αναμένεται να αξιοποιηθεί αναλόγως των περιστάσεων.

Οι νέες επενδύσεις θα συμβάλουν σημαντικά στα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΜΙΛΟΥ.

Όσον αφορά τις προοπτικές για το 2022 παρατηρούμε ότι το Α΄τρίμηνο έχουμε σημαντική αύξηση τζίρου και θεαματικά οικονομικά αποτελέσματα, σε σχέση με το Α΄τρίμηνο του 2021. Όμως η κατάσταση που επικρατεί παγκοσμίως σήμερα με την ενεργειακή κρίση και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία και την πορεία της πανδημίας μας καθιστούν ιδιαιτέρως επιφυλακτικούς για οποιαδήποτε πρόβλεψη για την μελλοντική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων   2022.

Το ΔΣ προτείνει να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2021.

Σας γνωρίζουμε ότι τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης του 2021 θα βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας www.biokarpet.gr και του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athexgroup.gr από την Παρασκευή 29/4/2022.

Λάρισα 29/4/2022

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ