Βιοκαρπέτ: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η έκδοση ομολογιακού δανείου έως 5,23 εκατ. ευρώ

Η Βιοκαρπέτ ανακοίνωσε ότι η έκτακτη ΓΣ στις 29 Μαρτίου 2021 ενέκρινε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 5,23 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΕΓΣ αποφάσισε:

Ο αριθμός των μετόχων στην ΓΣ ήταν 12, οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν 20.292.333 ήτοι ποσοστό 84,60% επί του συνόλου των 23.986.500 μετοχών της εταιρίας.

Το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί και θα υλοποιηθεί άμεσα.

Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ πέντε εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα χιλιάδων (Ευρώ 5.230.000), εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, καθορισμός των εξασφαλίσεων και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ποσού 5.230.000 € καθώς και την έγκριση των όρων του ανωτέρου ομολογιακού.

Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η χρηματοδότηση μέρους του κόστους κατασκευής και κάλυψης λειτουργικών εξόδων του φωτοβολταικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10 MW στην περιοχή Καλάμια Αργυρόμυλου, Λουτρού του Δήμου Λαρισαίων συνολικού προϋπολογισμού 6.450.000 €.