ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων / εκθέσεων

Από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ εξεδόθη το παρακάτω Δελτίο Τύπου αναφορικά με τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης 2020.

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2020 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Α’. ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 

1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Οι καθαρές πωλήσεις του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά την χρήση του 2020 σε 123,24 εκατ.€ έναντι 125,75 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2019, μείωση κατά 2,00%.

– Οι εξαγωγές του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά την χρήση του 2020 σε 68,80 εκατ. € έναντι 71,38 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2019. Μείωση κατά 3,61%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 55,82% του συνολικού τζίρου.

– Οι πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας ανήλθαν κατά την χρήση 2020 σε 54,45 εκατ. € έναντι 54,38 εκατ.€ το 2019.  Παραμένουν αμετάβλητες.

2. EBITDA

– Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά την χρήση 2020 σε 9,66 εκατ.€, έναντι 9,53 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2019. Αύξηση κατά 1,35%.

3. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Ο ΟΜΙΛΟΣ παρουσιάζει κέρδη προ φόρων για την χρήση 2020 0,76 εκατ.€ έναντι 1,96 εκατ.€ για την χρήση 2019.

4. ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

– Ο ΟΜΙΛΟΣ παρουσιάζει ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους κατά την χρήση 2020  0,24 εκατ.€, έναντι κερδών 1,27 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2019.

– Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη που αντιστοιχούν στους μετόχους της εταιρίας, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και μετά την αφαίρεση των φόρων, ανήλθαν κατά την χρήση 2020 σε 0,09 εκατ. € έναντι κερδών 0,94 εκατ. € την αντίστοιχη του 2019.

Β’ Μητρική Εταιρία “ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.” 

1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Οι καθαρές πωλήσεις την μητρικής εταιρίας ανήλθαν κατά την χρήση του 2020 σε 6,25 εκατ.€ έναντι 7,47 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση του 2019.

2. EBITDA

– Τα κέρδη της μητρικής εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), ανήλθαν κατά την χρήση 2020 σε 1,24εκατ.€ έναντι κερδών 1,02 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση του 2019.

3. ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Οι ζημίες της μητρικής εταιρίας προ φόρων για την χρήση 2020 ανήλθαν σε (0,65) εκατ.€ έναντι ζημιών (0,49) εκατ.€ την χρήση 2019.

4. ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

– Οι ζημίες μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε (0,76) εκατ.€ κατά την χρήση του 2020, έναντι (0,88) εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2019. Μείωση ζημιών κατά 13,64%.

 

Η Διοίκηση του ΟΜΙΛΟΥ από την αρχή της πανδημίας του COVID-19 έθεσε σε προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για την διασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας  της παραγωγικής διαδικασίας με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις και εξακολουθεί να το πράττει. Το 2020 επισκιάστηκε αναπόφευκτα από το ξέσπασμα της πανδημίας επηρεάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ έως και τα μέσα του β΄ τριμήνου του έτους, ανατρέποντας   τα αρνητικά αποτελέσματα του α΄εξαμήνου κατά την διάρκεια του β΄εξαμήνου, ήτοι παρατηρούμε για τον ΟΜΙΛΟ :

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
2020 2019 % 2020 2019
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 58,22 68,28 -14,43 -2,58 0,89
Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 65,02 57,47 13,14 3,34 1,07
123,24 125,75 -1,99 0,76 1,96

 

Η ανοδική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του β΄ εξαμήνου συνεχίζεται και στο α΄ τρίμηνο του 2021 με σημαντική αύξηση τζίρου κατά 38% συγκριτικά με το αντίστοιχο Α΄ τρίμηνο του 2020 όπως επίσης και των κερδών του ΟΜΙΛΟΥ. Οι στρατηγικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της Διοίκησης του ΟΜΙΛΟΥ. Ήδη λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2021 το νέο βαφείο ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου δυναμικότητας 9000 τόνων και εγκαθίσταται η νέα μονάδα βαφής απομίμησης ξύλου δυναμικότητας 1200 τόνων. Οι δύο σύγχρονες μονάδες βαφής αλουμινίου θα παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας χαμηλού κόστους παραγωγής και προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας στην τοπική οικονομία.

Επίσης από τον Ιούνιο του 2020 λειτουργεί το νέο υποκατάστημα της θυγατρικής ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ στον Αγιο Δημήτριο Αττικής.

Στα σχέδια της Διοίκησης του ΟΜΙΛΟΥ είναι όπως εντός του 2021 να κατασκευαστεί ένας νέος αποθηκευτικός χώρος 5000 Μ2 στο εργοστάσιο στο Κουλούρι Λάρισας.

Οι επενδύσεις του ΟΜΙΛΟΥ στην Πράσινη Ενέργεια συνεχίζονται. Εντός του 2020 κατασκευάστηκαν Φ/Β σταθμοί 1 ΜW για την θυγατρική ΕΞΑΛΚΟ και 1 ΜW για την μητρική ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ κατέχει σήμερα Φ/Β σταθμούς 9MW: 3,5 MW η ΕΞΑΛΚΟ και 5,5 MW η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ.

Στόχος της Διοίκησης του ΟΜΙΛΟΥ είναι όπως κατασκευασθεί εντός του 2021 Φ/Β σταθμός 10MW από την ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ βάσει της άδειας που κατέχει έτσι εντός του 2021 θα κατέχει 19MW Φ/Β σταθμούς σε λειτουργία. Επίσης λάβαμε βεβαίωση παραγωγού για τα κάτωθι έργα τα οποία θα συμμετέχουνε σε επόμενους διαγωνισμούς για κατοχύρωση τιμής: ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 5MW,  ΕΞΑΛΚΟ 10MW και 50 MW.  Εκτός αυτών των βεβαιώσεων ο ΟΜΙΛΟΣ έχει κάνει αιτήσεις για άλλα μικρότερα έργα συνολικά 9 MW. Οι επενδύσεις αυτές στην πράσινη ενέργεια θα συμβάλουν σημαντικά στα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΜΙΛΟΥ.

Το ΔΣ προτείνει να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2020.

Σας γνωρίζουμε ότι τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή 23/4/2020.