Viohalco: Κέρδη 85,8 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2018

Το 2018, η Viohalco συνέχισε την επιτυχημένη της πορεία, επιτυγχάνοντας αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας, με όλους τους βασικούς κλάδους μετάλλων να καταγράφουν βελτιωμένα αποτελέσματα.
Στην αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 16% στον κλάδο αλουμινίου συνέτειναν οι θετικές τάσεις της αγοράς και το βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα.
Παράλληλα, ξεκίνησε η εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος αξίας 150 εκ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και της αποδοτικότητας του εργοστασίου της Ελβάλ (τομέας  έλασης αλουμινίου στην Ελλάδα).
Η επένδυση αυτή θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ενίσχυση της θέσης της Εταιρίας σε αναπτυσσόμενες τελικές αγορές, συμπεριλαμβανομένης και της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Ο κλάδος χαλκού κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 13% για το έτος, ενισχυμένος από την αύξηση των όγκων πωλήσεων.
Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού, οι επενδύσεις στις παραγωγικές εγκαταστάσεις επέτρεψαν την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στις εταιρίες να διαφοροποιήσουν ακόμα περισσότερο το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τους.
Ο κλάδος χάλυβα αξιοποίησε τις πρόσφατες επενδύσεις του και το 2018 πέτυχε αύξηση 20% του κύκλου εργασιών,  ως αποτέλεσμα των υψηλότερων όγκων πωλήσεων, της καλύτερης αξιοποίησης της δυναμικότητας των εργοστασίων και της συνεχιζόμενης ανάπτυξης νέων προϊόντων.
Οι δασμοί των ΗΠΑ στον χάλυβα επηρέασαν τη δυναμική της προσφοράς και της ζήτησης στην Τουρκία, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ενώ η αύξηση των τιμών σε βασικά υλικά παραγωγής επέφερε περαιτέρω πιέσεις το 2018.
Το  2018,  ήταν  ένα  θετικό  έτος  για  τον  κλάδο  των  σωλήνων  χάλυβα, ο οποίος  σημείωσε  ρεκόρ  πωλήσεων, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 59% του κύκλου εργασιών σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Παράλληλα με την εκτέλεση μεγάλων χερσαίων έργων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, εκτελέστηκαν με επιτυχία αρκετά υποθαλάσσια έργα, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου έργου που αφορά σε υποθαλάσσιο αγωγό μεγάλου βάθους.
Στον κλάδο των καλωδίων, το 2018 παρατηρήθηκε αύξηση ροής νέων έργων, ενώ ολοκληρώθηκαν σημαντικές υφιστάμενες αναθέσεις.
Παρά τη χαμηλότερη από το αναμενόμενο αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας στο εργοστάσιο της Fulgor, ο κλάδος καλωδίων πέτυχε υψηλότερους όγκους πωλήσεων και βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων.
Ως αποτέλεσμα, καταγράφηκε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 16% για το έτος, στην οποία συνετέλεσε η βελτιωμένη απόδοση στις βασικές υφιστάμενες αγορές και η περαιτέρω διείσδυση σε νέες αγορές.
Όσον αφορά στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων, το εμπορικό κέντρο River West|IKEA και το Εμπορικό Πάρκο Mare West στον τομέα του λιανικού εμπορίου, καθώς και το ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens και το κτίριο επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων K29 στον τομέα των τουριστικών ακινήτων  συνέχισαν να καταγράφουν υψηλές επιδόσεις, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε συνεχής πρόοδος στα ακίνητα που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης.
Οι εταιρίες της Viohalco – οι οποίες βρίσκονται στην κατάλληλη θέση να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά – θα παραμείνουν επικεντρωμένες στην ενίσχυση της θέσης τους στις αγορές τους, μέσω των υπό εκτέλεση επενδυτικών  προγραμμάτων,  των  τεχνολογικών  καινοτομιών  και  των  συνεχών  βελτιώσεων  της  λειτουργικής αποδοτικότητάς τους.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco για το 2018 ήταν 4.406 εκ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 18% έναντι 3.721 εκ. ευρώ το 2017, κατά κύριο λόγο ως αποτέλεσμα της αύξησης των όγκων πωλήσεων σε όλους τους βασικούς κλάδους.
Το ενοποιημένο EBITDA αυξήθηκε κατά 10% σε ετήσια βάση σε 332 εκ. ευρώ το 2018 (2017: 303 εκ. ευρώ), κυρίως λόγω των βελτιωμένων αποτελεσμάτων στους κλάδους αλουμινίου και σωλήνων χάλυβα.
Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν σε 102,5 εκ. ευρώ (2017: 110,4 εκ. ευρώ), λόγω των μειώσεων του πιστωτικού περιθωρίου που εφαρμόστηκαν σταδιακά σε όλες τις εταιρίες της Viohalco καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της Viohalco για το έτος ανήλθαν σε 95,6 εκ. ευρώ έναντι 56,8 εκ. ευρώ το 2017.
Τα ενοποιημένα κέρδη της περιόδου ανήλθαν σε 85,8 εκ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα από το 2017 (83,8 εκ. ευρώ) παρά τη σημαντική αύξηση των κερδών προ φόρου, λόγω της αναγνώρισης αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε σχέση με φορολογικές ζημιές εις νέον και λόγω των κανόνων περί υποκεφαλαιοδότησης το 2017.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος ανήλθαν σε 196 εκ. ευρώ, οδηγώντας σε αύξηση 4% των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.
Οι αποσβέσεις της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 136 εκ. ευρώ.  Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 10% σε σύγκριση με το 2017, κυρίως λόγω της αύξησης στις ποσότητες παραγωγής και  πωλήσεων,  γεγονός  που  επηρέασε  όλα  τα  στοιχεία  του  κεφαλαίου  κίνησης  (αποθέματα,  απαιτήσεις  και υποχρεώσεις).
Ο καθαρός δανεισμός των εταιριών της Viohalco αυξήθηκε σε 1.636 εκ. ευρώ (2017: 1.528 εκ. ευρώ) για να υποστηρίξει την ανάπτυξη που επιτεύχθηκε εντός του 2018.
Ο συνολικός δανεισμός αποτελείται κατά 50% από μακροπρόθεσμα δάνεια  και  κατά  50%  από  βραχυπρόθεσμα.
Κατά τη  διάρκεια του έτους σημειώθηκε  μεταφορά  δανείων  από βραχυπρόθεσμα σε μακροπρόθεσμα, ως απόρροια των ενεργειών αναδιάρθρωσης χρέους που ολοκληρώθηκαν για ορισμένες θυγατρικές της Viohalco.

Αλουμίνιο

Το 2018, ο κλάδος αλουμινίου αύξησε τους όγκους πωλήσεων και ο κύκλος εργασιών του αυξήθηκε κατά 16% σε 1.397 εκ. ευρώ.
Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 70 εκ. ευρώ. (2017: 52 εκ. ευρώ). Η παγκόσμια αγορά για τα πλατέα προϊόντα έλασης αλουμινίου («FRP») παρέμεινε ευνοϊκή καθ’ όλο το διάστημα του 2018 με θετικές εξελίξεις στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
Στη ζήτηση για τα πλατέα προϊόντα έλασης συνετέλεσαν κυρίως ο τομέας των μεταφορών και ο βιομηχανικός τομέας, μαζί με μια σημαντική παγκόσμια ανοδική τάση της ζήτησης για προϊόντα συσκευασίας.
Το προϊοντικό μείγμα βελτιστοποιήθηκε περαιτέρω, λόγω της εστίασης σε εξειδικευμένα φύλλα και ταινίες αλουμινίου προστιθέμενης αξίας σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς.
Συγκεκριμένα, οι όγκοι πωλήσεων του Ελληνικού τομέα έλασης αλουμινίου αυξήθηκαν συνδυαστικά κατά 7%, ενώ οι όγκοι πωλήσεων της Bridgnorth Aluminium αυξήθηκαν κατά 18%, κατά κύριο λόγο χάρη στην αύξηση του μεριδίου στον κλάδο της λιθογραφίας.
Οι πωλήσεις της μονάδας διέλασης του κλάδου αλουμινίου ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες, έχοντας υποστηριχθεί περαιτέρω από την επανέναρξη λειτουργίας των παραγωγικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος αξίας 150 εκ. ευρώ, που είχε ανακοινωθεί στο παρελθόν, η Ελβάλ επένδυσε το ποσό των 47 εκ. ευρώ το 2018 για την ανέγερση του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου, τα πρώτα μέρη του οποίου θα παραδοθούν το 1ο εξάμηνο του 2019.
Έχουν επίσης δοθεί παραγγελίες για την αγορά συμπληρωματικών μηχανημάτων και την αναβάθμιση των υπαρχόντων.
Το επενδυτικό πρόγραμμα της Ελβάλ θα συνεχιστεί όλο το 2019, ενώ η εκτιμώμενη παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 1ου τριμήνου του 2020.
Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ελάστρου, θα υπερδιπλασιαστεί η παραγωγική δυναμικότητα της θερμής έλασης του εργοστασίου, ενώ πρόσθετες μελλοντικές επενδύσεις θα αυξήσουν ανάλογα και την τελική παραγωγή.
Η συστηματική ζήτηση για ελαφρές λύσεις αλουμινίου υψηλής αντοχής, σε συνδυασμό με το επενδυτικό πρόγραμμα της Ελβάλ, εξασφαλίζει ότι η Εταιρία βρίσκεται στην κατάλληλη θέση να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες στρατηγικής ανάπτυξής της, διατηρώντας παράλληλα μια πελατοκεντρική φιλοσοφία.
Το 2019, η Ελβάλ σκοπεύει να αναπτύξει περαιτέρω καινοτόμα προϊόντα και λύσεις, αξιοποιώντας το τμήμα τεχνολογίας που διαθέτει, καθώς και τις συνεργασίες της με το κέντρο έρευνας Ελκεμέ και τον στρατηγικό εταίρο της UACJ Corporation.
Όσον αφορά στον τομέα της διέλασης, μετά την Επενδυτική Συμφωνία με την Gestamp, εταιρία με ηγετική θέση παγκοσμίως  και  εξειδίκευση  στον  σχεδιασμό,  την  ανάπτυξη  και  την  κατασκευή  μεταλλικών  εξαρτημάτων  και διαρθρωτικών συστημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία, ο κλάδος σκοπεύει να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός τριετούς επενδυτικού προγράμματος στο εργοστάσιο της Etem Bulgaria, με σκοπό την εγκατάσταση μιας νέας γραμμής διέλασης  και  σχετικών  μηχανημάτων,  ενισχύοντας  περαιτέρω  τη  θέση  του  κλάδου  στον  τομέα  της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Χαλκός  

Το 2018, ο κλάδος χαλκού κατέγραψε σημαντική άνοδο των όγκων πωλήσεων και αυξημένα ποσοστά εκμετάλλευσης της εγκατεστημένης παραγωγικής δυναμικότητας που οδήγησαν σε βελτιωμένα αποτελέσματα του κλάδου.
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.066 εκ. ευρώ έναντι 941 εκ. ευρώ την περασμένη χρήση.
Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματοςανήλθαν σε 21,1 εκ. ευρώ.
Όλες οι εταιρίες του κλάδου χαλκού συνέχισαν να αυξάνουν τις πωλήσεις τους, υποστηριζόμενες από την αύξηση των όγκων, η οποία υπερέβη τις προσδοκίες.
Ο συνολικός όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 8,8%, ξεπερνώντας το ποσοστό ανάπτυξης της ζήτησης στην αγορά, έχοντας ενισχυθεί κυρίως από τις βελτιωμένες επιδόσεις των πλατέων προϊόντων έλασης.
Οι τιμές μετάλλων για το 2018 παρέμειναν γενικά σταθερές, ενώ πτώση καταγράφηκε στο τέλος του έτους, έχοντας ως επακόλουθο ουδέτερο αποτέλεσμα από τα μέταλλα, σε αντίθεση με τα κέρδη μετάλλου του 2017.
Εντούτοις, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε σε ετήσια βάση λόγω της επιτυχημένης υλοποίησης στρατηγικών πρωτοβουλιών.
Το 2ο εξάμηνο του 2018, οι εταιρίες χαλκού στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία επαναδιαπραγματεύτηκαν με επιτυχία τα δάνειά τους, με αποτέλεσμα να μειωθεί το πραγματικό επιτόκιο και να παραταθεί η διάρκεια λήξης των δανείων. Στο ανταγωνιστικό περιβάλλον για τον κλάδο χαλκού υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις κατά το 2018.
Προκειμένου δε να ενισχύσουν περισσότερο την ανταγωνιστική θέση τους, οι εταιρίες του κλάδου συνέχισαν την υλοποίηση  των επενδυτικών προγραμμάτων τους.
Η επένδυση της Χαλκόρ στη μονάδα παραγωγής σωλήνων χαλκού ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αυξάνοντας τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα κατά 5.000 τόνους.
Όσον αφορά στη Sofia Med, η εταιρία έθεσε σε λειτουργία μια γραμμή επικασσιτέρωσης θερμής εμβάπτισης για ταινίες, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε αγορές και προϊόντα με υψηλή ζήτηση και προστιθέμενη αξία και έναν νέο κλίβανο στο χυτήριο, διπλασιάζοντας τη δυναμικότητα για τα τυποποιημένα κράματα χαλκού.
Για το 2019, οι συνθήκες στην αγορά αναμένεται να είναι μεικτές. Ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης της ζήτησης για σωλήνες πιθανόν θα παραμείνει χαμηλός, η νέα δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής σωλήνων θα μπορούσε να απορροφηθεί ταχύτατα, καθώς διοχετεύεται σε προϊόντα και πελάτες με αυξανόμενη ζήτηση.
Η παραγωγή προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων μπορεί επίσης να αυξηθεί με πολύ καλά ποσοστά, καθώς η παγκόσμια ζήτηση αναμένεται να παραμείνει ισχυρή και το εργοστάσιο έλασης της Sofia Med διαθέτει ακόμα σημαντική αναξιοποίητη παραγωγική δυναμικότητα. Τέλος, οι επενδύσεις σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας βελτιώνουν σταδιακά το χαρτοφυλάκιο και την κερδοφορία του κλάδου. Χάλυβας
Σε ένα σύνθετο και ευμετάβλητο περιβάλλον το 2018, ο κλάδος χάλυβα αύξησε με επιτυχία τους όγκους πωλήσεων κατά 6% περίπου και τον κύκλο εργασιών κατά 20% στα 917 εκ. ευρώ, κυρίως αναπτύσσοντας τις πωλήσεις του χάλυβα οπλισμού στην περιοχή των Βαλκανίων και την Κύπρο, καθώς και τις πωλήσεις χονδροσύρματος και προϊόντων μορφοσίδηρου.
Όσον αφορά στις τιμές, σε σύγκριση με τις διεθνείς τιμές τελικών προϊόντων, βελτιώθηκαν σημαντικά ως επακόλουθο της πετυχημένης εξυπηρέτησης πελατών και της στρατηγικής τοποθέτησης σε περιφερειακές αγορές.
Ως αποτέλεσμα των αυξημένων πωλήσεων, αξιοποιήθηκε περισσότερο η δυναμικότητα των εργοστασίων, επιτρέποντας περαιτέρω λειτουργική αποδοτικότητα και παρέχοντας την ευκαιρία αξιοποίησης πρόσφατων επενδύσεων, όπως οι επαγωγικοί κλίβανοι στα δύο έλαστρα στην Ελλάδα. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018, ο κλάδος χάλυβα αντιμετώπισε αυξήσεις τιμών σε βασικά υλικά παραγωγής, στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ( CO2 )και στις τιμές βάσης ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία.
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν η αύξηση των κερδών προ φόρου εισοδήματος στα 9,1 εκ. ευρώ.
Ωστόσο, η βελτίωση της κερδοφορίας περιορίστηκε από την πτώση των διεθνών τιμών σκραπ το 4ο τρίμηνο του 2018, γεγονός που οδήγησε σε αρνητικό αποτέλεσμα μετάλλου.
Στις ΗΠΑ, οι δασμοί επί των εισαγωγών χάλυβα επηρέασαν έμμεσα τον κλάδο χάλυβα, ιδίως αφότου διπλασιάστηκαν οι δασμοί επί των εισαγωγών χάλυβα από την Τουρκία.
Οι ποσοστώσεις που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν επαρκείς για να αντισταθμίσουν αυτές τις επιπτώσεις.
Η ζήτηση για χάλυβα στην ελληνική αγορά παρέμεινε χαμηλή, ενώ η βελτίωση των συνθηκών αγοράς της Ρουμανίας έδωσε τη δυνατότητα στον κλάδο χάλυβα να αξιοποιήσει και να επεκτείνει τη στρατηγική θέση του σε αυτήν την αγορά.
Όσον αφορά στις βασικές λειτουργικές εξελίξεις του κλάδου, σημειώθηκε πρόοδος στη στρατηγική επέκταση στον τομέα των ειδικών χαλύβων (SBQ) μέσω νέων επενδύσεων, ενώ παρουσιάστηκαν νέα προϊόντα στους τομείς των ειδικών χαλύβων, του χονδροσύρματος και των προϊόντων μορφοσίδηρου, ως επακόλουθο της πρόσφατης επένδυσης στο εργοστάσιο της Dojran Steel.
Το 2019, προβλέπεται περαιτέρω αύξηση των όγκων, ιδίως στα σύρματα χαλκού, τους ειδικούς χάλυβες και τον χάλυβα οπλισμού σε αγορές εκτός Ελλάδας.
Επιπλέον, οι νέες ποσοστώσεις που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να εξισορροπήσουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις κατά τόπους πιέσεις στις τιμές που δημιουργήθηκαν από τους δασμούς των ΗΠΑ.

Σωλήνες χάλυβα

Ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο των σωλήνων χάλυβα ανήλθε σε 470 εκ. ευρώ το 2018, καταγράφοντας αύξηση 59% σε ετήσια βάση (2017: 295 εκ. ευρώ), κυρίως χάρη στην επίτευξη ρεκόρ όγκου πωλήσεων.
Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 8,6 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 8,1 εκ. ευρώ το 2017.
Το 2018, ο κλάδος των σωλήνων χάλυβα ξεκίνησε το πρώτο έργο που αφορά σε υποθαλάσσιο αγωγό μεγάλου βάθους, το Karish.
Πρόκειται για ένα στρατηγικό έργο στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, σε μέγιστο βάθος 1.750 μέτρων, με εξαιρετικά απαιτητικές τεχνικές προδιαγραφές, το οποίο ελάχιστες εταιρίες στον κόσμο μπορούν να υλοποιήσουν. Κατά τη διάρκεια του έτους, μια σειρά άλλων υποθαλάσσιων έργων εκτελέστηκε με επιτυχία στη Βόρεια Θάλασσα και την περιοχή της Βαλτικής, ταυτόχρονα με μεγάλης κλίμακας χερσαία έργα στις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.
Η θέση του κλάδου σωλήνων χάλυβα στην αγορά ενισχύθηκε περαιτέρω από τις πιστοποιήσεις που έλαβε από σημαντικές εταιρίες όπως οι BP, Shell και Technip, καθώς και από την κατασκευή προϊόντων για νέες εφαρμογές, όπως οι σωλήνες HFI για εφαρμογές με τη μέθοδο reel-lay και οι σωλήνες LSAW για υποθαλάσσια έργα.
Σε συνδυασμό με την πλήρη ενσωμάτωση της μονάδας εξωτερικής επένδυσης σκυροδέματος, βάσει του στρατηγικού  σχεδίου, ο κλάδος των σωλήνων χάλυβα διαθέτει πλέον ξεκάθαρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε θέματα υποθαλάσσιων έργων. Όσον αφορά στο μέλλον, το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία παραμένει ασταθές, κυρίως λόγω της επιβολής τελωνειακών δασμών και εξισωτικών δασμών (antidumping duties) από τις ΗΠΑ. Παρά τις δυσχέρειες αυτές, η Σωληνουργεία Κορίνθου συνεχίζει να δίνει βάρος στη διατήρηση της αύξησης του κύκλου εργασιών της μέσω της διείσδυσης σε νέες γεωγραφικές αγορές και αγορές προϊόντων.
Η τάση της αγοράς για κατασκευή νέων αγωγών, σε συνδυασμό με το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων έργων, δημιουργεί αισιοδοξία για το 2019.
Στην εταιρία έχουν ανατεθεί τόσο υποθαλάσσια, όσο και χερσαία έργα για την προμήθεια σωλήνων για αγωγούς που θα κατασκευαστούν στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Θάλασσα και τη Βόρεια Αμερική, επιδεικνύοντας σημαντική γεωγραφική διασπορά και διαφοροποίηση προϊόντων.

Καλώδια 

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου καλωδίων ανήλθε σε 475 εκ. ευρώ το 2018, αυξημένος κατά 16% από 408 εκ. ευρώ το περασμένο έτος.
Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 4 εκ. ευρώ, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA (α-EBITDA) διαμορφώθηκε σε 35,6 εκ. ευρώ το 2018, έναντι 33,2 εκ. ευρώ το 2017.
Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις βελτιωμένες επιδόσεις των καλωδιακών προϊόντων, καθώς η κερδοφορία από τα έργα καλωδίων συμβάδισε με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2017.
Στον τομέα των καλωδίων, μια σταθερή ροή νέων έργων αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου του 2018, ενώ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία σημαντικές αναθέσεις, όπως η διασύνδεση των αιολικών πάρκων Borkum Riffgrund 2 και Trianel της Tennet.
Οι καθυστερήσεις στις αναθέσεις έργων, ιδίως κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, επέφεραν χαμηλότερη από το αναμενόμενο αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας στο εργοστάσιο της Fulgor κατά τη διάρκεια του έτους. Παρά τα θέματα αυτά, ο κλάδος των καλωδιακών προϊόντων πέτυχε υψηλότερους όγκους πωλήσεων, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 6,3% έναντι του 2017, μαζί με βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων.
Οι κινητήριες δυνάμεις της βελτιωμένης απόδοσης ήταν η βελτιωμένη απόδοση της ελληνικής αγοράς, η περαιτέρω διείσδυση σε νέες  αγορές,  όπως  οι  Σκανδιναβικές  χώρες  και  η  Μέση  Ανατολή,  καθώς  και  η  σταθερή  ζήτηση  για  καλώδια τηλεπικοινωνιών και σηματοδότησης στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.
Οι επενδύσεις στον κλάδο καλωδίων για το 2018 ανήλθαν σε 44 εκ. ευρώ, σε μεγάλο βαθμό λόγω της επέκτασης και αναβάθμισης της μονάδας παραγωγής υποθαλάσσιων καλωδίων στο εργοστάσιο της Fulgor για να καλυφθούν τα αναμενόμενα μελλοντικά επίπεδα ζήτησης, καθώς και της βελτίωσης της παραγωγικότητας στα εργοστάσια της Ελληνικά Καλώδια και της Icme Ecab.
Κατά τη διάρκεια του 2018, ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση χρέους του κλάδου, με αποτέλεσμα να αναδιαρθρωθούν συνολικά 88 εκ. ευρώ χρέους με βελτιωμένους όρους. Χάρη στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου παραγγελιών και τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου υποθαλάσσιων καλωδίων, οι προοπτικές του κλάδου διαφαίνονται θετικές.
Αναμένουμε ότι η Fulgor θα λειτουργήσει με υψηλά ποσοστά αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητάς της καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019, γεγονός που θα υποστηρίξει την κερδοφορία του κλάδου την επόμενη χρονιά. Ταυτόχρονα, η ολοκλήρωση του προαναφερόμενου επενδυτικού προγράμματος θα ενισχύσει περισσότερο την ικανότητα της Fulgor να αξιοποιήσει τις ευνοϊκές τάσεις της αγοράς.

Ανάπτυξη ακινήτων

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ανήλθε σε 8,4 εκ. ευρώ το 2018, καταγράφοντας πτώση 8% έναντι του 2017.
Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 1,5 εκ. ευρώ, έναντι κέρδους 0,1 εκ. ευρώ το 2017, λόγω της μείωσης του κύκλου εργασιών σε συνδυασμό με τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα, ως επακόλουθο των εν εξελίξει έργων ανάπτυξης ακινήτων, που στοχεύουν στη βέλτιστη χρήση και στην αύξηση των εσόδων από μισθώσεις από  ακίνητα που επί του παρόντος είναι σε αδράνεια.
Το 2018, το Εμπορικό Κέντρο River West|IKEA κατέγραψε αύξηση εσόδων από μισθώματα  και  επισκεψιμότητας κατά 6,5% και 10%, αντίστοιχα, ενώ το τρέχον ποσοστό πληρότητας είναι 100%.
Παράλληλα, το Εμπορικό Πάρκο Mare West πέτυχε αύξηση εσόδων μισθώσεων και επισκεψιμότητας κατά 5% και 10%, αντίστοιχα.
Άλλες αξιοσημείωτες εξελίξεις το 2018 στον κλάδο περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση των εργασιών κατεδάφισης στο μακροχρόνιας μίσθωσης ακίνητο Μουζάκη, ενώ ο κύκλος εργασιών και τα ποσοστά πληρότητας του Ξενοδοχείου «Wyndham Grand Athens» και του κτιρίου επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων «K29» ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Επίσης ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες σε ένα κτίριο γραφείων το οποίο απέκτησε περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) και οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2019, με το ποσοστό πληρότητας να ανέρχεται περίπου σε 90% κατά την αποπεράτωση.
Αποκτήθηκε ένα νέο κτίριο γραφείων επιφάνειας 1.700 τ.μ. στο Μαρούσι μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης και, τον Νοέμβριο του 2018, η Noval Property ΑΕΕΑΠ έλαβε άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση. Η σύσταση της Noval Property ΑΕΕΑΠ βρίσκεται σε εξέλιξη.
Μελλοντικά, ο κλάδος θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω αύξηση των εσόδων από μισθώματα και της επισκεψιμότητας του River West|IKEA και του Mare West, μέσω νέων  επικοινωνιακών και προωθητικών στρατηγικών. Εξελίξεις αναμένονται αναφορικά με τα σχέδια επέκτασης του River West, ενώ στο Mare West έχει προγραμματιστεί η κατασκευή ενός αθλητικού-ψυχαγωγικού πάρκου επιφάνειας 7.000 τ.μ. Το 2019, αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή ενός εμπορικού κτιρίου επιφάνειας 23.000 τ.μ. στο ακίνητο Μουζάκη, ενώ για το 2ο εξάμηνο του 2019 έχει προγραμματιστεί η αποπεράτωση συγκροτήματος γραφείων, το οποίο επίσης θα είναι περιβαλλοντικά πιστοποιημένο κατά LEED.
Διαφορετικές επιλογές ανάπτυξης βρίσκονται υπό διερεύνηση αναφορικά με τα υπόλοιπα ακίνητα, παράλληλα με πιθανές νέες επενδύσεις

Ανακύκλωση

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ανακύκλωσης μειώθηκε κατά 31% σε ετήσια βάση, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε ζημιές 1,8 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 1,7 εκ. ευρώ το 2017, κατά κύριο λόγο εξαιτίας των ασθενέστερων επιδόσεων σε επίπεδο πωλήσεων και των αυξημένων εξόδων παραγωγής.
Αναλυτικότερα, πολιτικές εμπορικού προστατευτισμού που υιοθετήθηκαν από αγορές όπως η Κίνα και η Σερβία που αποτελούν σημαντικέςαγορές για τα μη σιδηρούχα και σιδηρούχα εμπορεύματα αντίστοιχα, επηρέασαν αρνητικά τη συνήθη δραστηριότητα του κλάδου.
Το τμήμα επικίνδυνων αποβλήτων συνέχισε να στηρίζει τη κερδοφορία, ενώ τα απόβλητα τέλους κύκλου ζωής διατήρησαν τον όγκο πωλήσεων τους, έχοντας όμως αυξημένα κόστη παραγωγής, λόγω της λειτουργίας νέων γραμμών.
Το 2019, η παγκόσμια αγορά του εμπορίου σκραπ αναμένεται να εξομαλυνθεί και να υποστηρίξει την ανάπτυξη της δραστηριότητας των μη σιδηρούχων  και σιδηρούχων εμπορευμάτων.
Συνολικά, ο κλάδος ανακύκλωσης θα συνεχίσει να αξιολογεί και να υιοθετεί νέες τεχνολογίες και διεργασίες, οι οποίες θα αυξήσουν την ποιότητα και τα ποσοστά ανάκτησης από ανακυκλωμένα υλικά, προκειμένου να ενισχυθεί η κερδοφορία και να υποστηριχθεί η επέκταση σε νέες αγορές.

Λοιπές δραστηριότητες

Οι λοιπές δραστηριότητες περιλαμβάνουν κυρίως τις δαπάνες που πραγματοποιεί η μητρική εταιρία (συμμετοχών) μαζί με τα αποτελέσματα εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της τεχνολογίας και της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και στο εμπόριο κεραμικών πλακιδίων (Vitruvit).
Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 6,2 εκ. ευρώ έναντι 7,5 εκ. ευρώ το 2017. Αυτό οφείλεται κυρίως σε βελτιωμένα αποτελέσματα θυγατρικών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τεχνολογίας.

Προοπτικές

Η εύρωστη απόδοση των εταιριών της Viohalco το 2018 καταδεικνύει την ανθεκτικότητά τους στις ευμετάβλητες συνθήκες αγοράς και την ικανότητά τους να αξιοποιούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους, που προέρχονται από τη συνεχή εστίαση σε τεχνολογικές καινοτομίες, τις διαρκείς επενδύσεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, σε συνδυασμό με τις μακροχρόνιες σχέσεις τους με μία μεγάλη, αξιόπιστη πελατειακή βάση σε όλο τον κόσμο.
Στο μέλλον, στόχος των εταιριών είναι να διατηρήσουν τη θετική δυναμική στην απόδοσή τους. Στρατηγική βαρύτητα για τις εταιρίες έχει η επίτευξη αύξησης του κύκλου εργασιών μέσω περαιτέρω διαφοροποίησης σε κλάδους νέων προϊόντων και σε νέες γεωγραφικές αγορές, ενώ παράλληλα στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης τους και της λειτουργικής αποδοτικότητά τους, μέσω συνεχών επενδύσεων στις δραστηριότητές τους.