Βαρβαρέσος: Ετήσια οικονομικά αποτελέσματα 2017

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά το έτος 2017 διαμορφώθηκε σε 19,35 εκατ. Ευρώ έναντι 18,97 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2016, ήταν δε αυξημένoς κατά 2%. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 13,40 εκατ. Ευρώ ποσοστό 69,25% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2017 ανήλθαν σε ζημίες 287,99 χιλ.  Ευρώ έναντι ζημιών 217,26 χιλ. Ευρώ του 2016. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε θετικό σε 802,24 χιλ. Ευρώ έναντι 910,61χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες 2,27 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 1,96 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες μαζί με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2017 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.varvaressos.gr