Βαρβαρέσος: Χωρίς επιφύλαξη ο φορολογικός έλεγχος για για τη χρήση 2020

Η εταιρεία “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι ολοκληρώθηκε ο  φορολογικός έλεγχος της εταιρείας από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2020 σύμφωνα με  το άρθρ. 65Α Ν. 4174/2013 και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό  με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.