Βαράγκης: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η συμφωνία εξυγίανσης

Νέο τετραμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία εξέλεξε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Βαράγκης, που συγκλήθηκε σήμερα.

Η Γ.Σ. ενέκρινε εξάλλου ομόφωνα και παμψηφεί η από 13.06.2019 Συμφωνία Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρίας, η οποία συνάφθηκε μεταξύ της Εταιρίας και των πιστωτώντης, καθώς και των λοιπών συμβαλλόμενων σε αυτή μερών, κατά τα ειδικώς διαλαμβανόμενα εντός της Συμφωνίας Εξυγίανσης.

Το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τους κκ. Δημήτριο Βαράγκη, Ιωάννη Ψυντρίδη, Χριστίνα Ιωάννα Σωσσίδη και Θεμιστοκλή Βαράγκη.

Ο κ. Ιωάννης Ψυντρίδης και η κα Χριστίνα Ιωάννα Σωσσίδη ορίζονται ως
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Η Γ.Σ. εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί νέα τριμελή επιτροπή ελέγχου με πενταετή θητεία, η οποία αποτελείται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κ. Ιωάννη Ψυντρίδη και κ. Χριστίνα Ιωάννα Σωσσίδη, καθώς και από το μη εκτελεστικό μέλος κ. Θεμιστοκλή Βαράγκη.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε ο κ. Ιωάννης Ψυντρίδης.

Print Friendly, PDF & Email