Β & F Ενδυμάτων: Με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης

Η Εταιρεία “B&F Α.Β.Ε.Ε. Ενδυμάτων”, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τη διαχειριστική χρήση από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019 (φορολογικό έτος 2019), ο οποίος διενεργήθηκε από νόμιμο Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με το άρθρο 65A του Ν.4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του Ν.4410/2016 και την απόφαση ΠΟΛ.1124/2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ.1067/2018, και εκδόθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2019