Unibios: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

Με την από 28 Αυγούστου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ” UNIBIOS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ στην έδρα της εταιρίας που ευρίσκεται στη Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341, για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Απόφαση για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι νέες μετοχές  θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους της εταιρίας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Απόφαση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13Α του ΚΝ2190/1920 και το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018. Απόφαση ώστε να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μέσα σε διάστημα ενός έτους  από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 και την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Ν 4548/2018. Επίσης απόφαση ότι επιτρέπεται η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να είναι μεγαλύτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για κάθε θέμα συναφές προς τα παραπάνω και για την σύνταξη του απαιτούμενου ενημερωτικού δελτίου.
 2. Απόφαση για την αγορά ιδίων μετοχών με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 και στο άρθρο 49 του νόμου 4548/2018.

 3. Απόφαση για Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 4. Διάφορες Ανακοινώσεις και Ενημέρωση των Μετόχων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24ης Σεπτεμβρίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε  Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην έδρα της Εταιρίας (Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341), την 510-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. Σε περίπτωση δε μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την Α Επαναληπτική  Γενική Συνέλευση της 5-10-2018, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην έδρα της Εταιρίας (Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341), την 19-10-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ

Σύμφωνα με τα άρθ. 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθ. 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ:

Στην Έκτακτη Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα Αρχεία του Σ.Α.Τ. που διαχειρίζεται η “Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.” (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του ως άνω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται  τουλάχιστον κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την 19-9-2018 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 21-92018. Για την Ά Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας (4ης) πριν από την ημερομηνία της εν λόγω συνεδρίασης, ήτοι την 1-10-2018, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση περί της μετοχικής ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης δηλαδή την  2-10-2018 . Για την Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας (4ης) πριν από την ημερομηνία της εν λόγω συνεδρίασης, ήτοι την 15-10-2018, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση περί της μετοχικής ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης δηλαδή την 16-10-2018.. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω προθεσμιών και διατυπώσεων, οι μέτοχοι μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της Γενικής Συνέλευσης.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ.2,2α, 4 & 5:  

 1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. μέχρι δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες  πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση και η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη δημοσιεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.unibios.gr   μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθ. 27§3 του Ν. 2190/20.
 • Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Ν.2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 • Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων κι απαντήσεων. Επίσης με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1920.

 • Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5)
  τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

 • Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα, στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

  Γ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

  Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να ορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπρόσωπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο προηγούμενος περιορισμός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

  Ο αντιπρόσωπος κάθε μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του ΔΣ ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

  Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το έντυπο για τον διορισμό αντιπροσώπου βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.unibios.gr και κατατίθεται συμπληρωμένο στα Γραφεία της Εταιρείας (Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341), είτε αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας στο fax 210 3410032, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

  Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων  ή άλλως των σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εγγράφων (π.χ. για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπου) που προβλέπονται στο άρθρο 27 §3 περ. γ’ και δ’ του Ν. 2190/20 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρίας (Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341), καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρείας (www.unibios.gr)