ΤτΕ: Τα αποθέματα ασφαλείας O-SII για τις ελληνικές τράπεζες το 2024

Η Τράπεζα της Ελλάδος προσδιόρισε τα λοιπά συστημικά σημαντικά ιδρύματα (Other Systemically Important Institutions – O-SII) στην Ελλάδα για το έτος 2023. Ειδικότερα, προσδιορίστηκαν ως O-SII σε ενοποιημένη βάση τα ιδρύματα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Πειραιώς Financial Holdings A.E., Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. και Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., και σε ατομική βάση τα ιδρύματα: Άλφα Τράπεζα Α.Ε., Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Επίσης, καθόρισε το ποσοστό του αποθέματος ασφαλείας O-SII για το έτος 2024 στο 1,25% για το ίδρυμα Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. σε ενοποιημένη βάση και στο 1% για τα ιδρύματα Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. σε ατομική και ενοποιημένη βάση, Πειραιώς Financial Holdings A.E. σε ενοποιημένη βάση και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. σε ατομική βάση, Τράπεζα Eurobank Α.Ε. σε ατομική βάση, Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. σε ενοποιημένη βάση και Άλφα Τράπεζα Α.Ε. σε ατομική βάση, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2024.

H μεθοδολογία την οποία εφαρμόζει η Τράπεζα της Ελλάδος για τον προσδιορισμό των O-SII και τον καθορισμό του τηρούμενου αποθέματος ασφαλείας O-SII αποτυπώνεται στην Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 221/1/17.10.2023 (ΦΕΚ Β 6141, 25/10/2023).

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή, υπολογίζεται βαθμολογία που υποδηλώνει τη συστημική σημασία κάθε ιδρύματος βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, που αφορούν το μέγεθος, τη σημασία για την οικονομία της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σημασία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης της πολυπλοκότητας που απορρέει από διασυνοριακές δραστηριότητες, καθώς και το βαθμό διασύνδεσης του ιδρύματος με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στα τέσσερα αυτά κριτήρια αντιστοιχούν υποχρεωτικοί δείκτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατ’ ελάχιστον για τον υπολογισμό της βαθμολογίας κάθε ιδρύματος, που εκφράζεται σε μονάδες βάσης (μ.β.). Όσα ιδρύματα υπερβαίνουν τις 350 μ.β. (κατώφλι βαθμολογίας) θεωρούνται O-SII λόγω της συστημικής τους σημασίας.

Σημειώνεται ότι το απόθεμα ασφαλείας O-SII αποτελεί εργαλείο μακροπροληπτικής πολιτικής που αποβλέπει στη μείωση του ηθικού κινδύνου (moral hazard) και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων.

Ο ηθικός κίνδυνος συνίσταται στην προσδοκία του ιδρύματος ότι, λόγω της συστημικής του σημασίας, δεν θα αφεθεί να καταρρεύσει. Το απόθεμα ασφαλείας O-SII συνίσταται σε κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) και το ποσοστό του καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ύψος έως 3% επί του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο ή άνω του 3% κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.