Τρίτη συνεχόμενη κερδοφόρα χρονιά για την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

  • 20ης εταιρικής χρήσης (Από 1-1-2019 έως 31-12-2019)
Τρίτη συνεχόμενη κερδοφόρα χρονιά για την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ
….
Η εισηγμένη στην Νέα Αγορά του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου, Χρηματιστηριακή εταιρεία, μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το έτος 2019.
Το 2019 ήταν μια χρονιά αύξησης των χρηματιστηριακών συναλλαγών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η εταιρεία κατά το έτος 2019 αύξησε τον κύκλο εργασιών της και την λειτουργική της κερδοφορία, πραγματοποίησε κύκλο εργασιών € 4.137.549 αυξανόμενο
κατά 32,5% περίπου έναντι των € 3.123.401 του 2018 και παρουσίασε κέρδη προ φόρων ποσού € 242.029 αυξανόμενο κατά 120% περίπου έναντι κερδών προ φόρων προηγούμενης χρήσης ύψους € 110.290 αυξάνοντας την καθαρή της θέση κατά € 165.000 περίπου.
…..
Η εταιρεία σε σχέση με τα έσοδα της (κύκλος εργασιών) κατατάσσεται για το 2019 δεύτερη ιδιωτική-μη τραπεζική-ελληνική χρηματιστηριακή εταιρεία μέλος του Χρηματιστήριου Αθηνών.
…..

Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ το 2020 κλείνει 20 χρόνια επιτυχημένης δραστηριοποίησης στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών και στις 31/12/2019 απασχολούσε 30 άτομα ενώ διατηρεί δίκτυο 2 Υποκαταστημάτων και 43 Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων.