Τράπεζα της Ελλάδος: Μηνιαία συνοπτική λογιστική κατάσταση

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021