Τράπεζα της Ελλάδος: Μηνιαία συνοπτική λογιστική κατάσταση

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021