Τράπεζα Πειραιώς: Σημαντικές επιδόσεις στο 9μηνο – Αύξηση των κερδών προ φόρων και μείωση του δείκτη NPE

Αύξηση κέρδών προ φόρων και προβλέψεων σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση κατά 14%, στα €837 εκατ. ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς για το εννεάμηνο του 2021.

Τα κέρδη προ φόρων σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθαν στα €489 εκατ., έναντι €285 εκατ. την ίδια περίοδο του 2020.

Η τράπεζα καταγράφει ταυτόχρονα επιτάχυνση των καθαρών εσόδων από προμήθεις στα €279 εκατ., με ανοδικές τάσεις σε όλα τα προϊοντα και τις υπηρεσίες, επισημαίνοντας ότι το 3ο τρίμηνο 2021 αποτελεί το καλύτερο ιστορικά για την Πειραιώς.

Ταυτόχρονα εμφάνισε στο 9μηνο μείωση του δείκτη NPE στο 16% έναντι 46% πριν από έξι μήνες

Το ίδιο διάστημα εκταμιεύτηκαν δάνει ύψους €4,6 δισ. σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για €5,7 δισ. το 2021. Οι νέες χρηματοδοτήσεις σε ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις ανήλθαν σε περίπου €800 εκατ. και προς επιχειρήσεις σε περίπου €3.800 εκατ.

“Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας δικαιολογούν βάσιμη αισιοδοξία. Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, η επιτάχυνση των άμεσων ξένων επενδύσεων και η έναρξη έργων στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύουν περαιτέρω τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, η επιταχυνόμενη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς προς τη χώρα» ανέφερε σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς.

«Το 9μηνο 2021 συνεχίσαμε να στηρίζουμε ενεργά τους πελάτες μας, έχοντας ήδη χορηγήσει νέες χρηματοδοτήσεις ύψους €4,6 δισ., σε τροχιά επίτευξης του στόχου εκταμίευσης νέων δανείων ύψους €5,7 δισ. για το 2021. Την ίδια περίοδο, οι καταθέσεις πελατών και τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια
ενισχύθηκαν κατά €3,4 δισ.

Το σχέδιό μας για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκεται σε πορεία ολοκλήρωσης, καθώς πάνω από το 90% των ενεργειών έχουν ήδη υλοποιηθεί. Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους πρώτους εννιά μήνες του έτους ανήλθε σε €16 δισ., βελτιώνοντας καθοριστικά τον δείκτη NPE σε 16% από 46% πριν από έξι μήνες.

Τον Σεπτέμβριο 2021, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 16% περίπου, συνέπεια των ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης συνολικού ύψους άνω των €3 δισ. που υλοποιήθηκαν έγκαιρα και με επιτυχία κατά τη διάρκεια του έτους. Πρόσθετες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους €0,4 δισ.
βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2022.

Η αξιοποίηση ευκαιριών και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αποτελούν βασικά σημεία της στρατηγικής μας. Αναλαμβάνουμε νέες πρωτοβουλίες, με στόχο να στηρίξουμε την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας την αύξηση της υγιούς πιστωτικής ζήτησης και τους πόρους του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ταυτόχρονα, δίνουμε έμφαση στις δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, τραπεζοασφάλισης και στις υπηρεσίες θεματοφυλακής, όπως και στις εμπορικές ευκαιρίες του ψηφιακού οικοσυστήματος.

Ο μετασχηματισμός της Τράπεζας Πειραιώς επιφέρει απτά αποτελέσματα, καθώς υλοποιείται σε χρόνο ρεκόρ, καταδεικνύοντας για άλλη μία φορά την εγγενή δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων μας.

Οι επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα είναι σημαντικές, με ισχυρή παραγωγή εσόδων, συνεχιζόμενη εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και σημαντική μείωση του εξόδου προβλέψεων για δάνεια.

Υπό το πρίσμα αυτό, η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 5%, καθώς και η μείωση του δείκτη NPΕ σε μονοψήφιο ποσοστό την επόμενη περίοδο, είναι στόχοι καθόλα επίτευξιμο.»

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της τράπεζας Πειραιώς

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €1.091 εκατ. το 9μηνο 2021, ελαφρώς μειωμένα κατά 1% ετησίως. Τα έσοδα επέδειξαν ανθεκτικότητα λόγω του ενισχυμένου χαρτοφυλακίου ομολόγων, του βελτιωμένου κόστους καταθέσεων και του οφέλους από την αξιοποίηση του TLTRO III. Τα καθαρά έσοδα από τόκους το 3ο 3μηνο 2021 ανήλθαν σε €319 εκατ., -16% ετησίως.

Η αρνητική επίπτωση σχετίζεται με τη δραστική μείωση των ληξιπρόθεσμων δανείων (NPE). Τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από τα NPEs και του εφάπαξ οφέλους από TLTRO III, ανήλθαν σε €685 εκατ. το 9μηνο 2021, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 8,6%. Το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης κατέστησε τη γραμμή εσόδων πιο ανθεκτική, αντισταθμίζοντας την ήπια πίεση στα επιτόκια. Το μειωμένο κόστος καταθέσεων συνέβαλε θετικά, ενώ παράλληλα η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων, που αναμένεται επίσης και από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα που εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει το 2022, θα παράγει πρόσθετα έσοδα από τόκους δανείων.

Νέα εποχή για τις προμήθειες, σταθερά άνω των €100 εκατ. τα τελευταία δύο τρίμηνα

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες το 3ο 3μηνο 2021 ανήλθαν σε €102 εκατ., +27% ετησίως, σηματοδοτώντας ισχυρή επίδοση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Βασικοί συντελεστές της προαναφερόμενης αύξησης ήταν τα αμοιβαία κεφάλαια, η κίνηση κεφαλαίων, οι πιστωτικές κάρτες και τα έσοδα από τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, η επενδυτική τραπεζική, και οι νέες εκταμιεύσεις δανείων. Τα έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,54% το 3ο τρίμηνο 2021, +6μ.β. σε ετήσια βάση, με το σχέδιο μετασχηματισμού να συμβάλλει περαιτέρω στην παραγωγή τους. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν στα €279 εκατ. το 9μηνο 2021, 21% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Περιορισμός λειτουργικού κόστους, παρά τις έκτακτες δαπάνες που σχετίζονται με το σχέδιο Sunrise

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 9μηνο 2021 διαμορφώθηκαν σε €672 εκατ. -2% ετησίως. Αντίστοιχα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν 10% ετησίως στα €289 εκατ., καθώς αποτυπώνεται η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του προσωπικού.

Τα γενικά και διοικητικά έξοδα αυξήθηκαν το 9μηνο 2021 κατά 9% σε ετήσια βάση στα €307 εκατ., λόγω του υψηλότερου κόστους για έργα που συνδέονται με τον εταιρικό μετασχηματισμό και τη μείωση των ΝPE. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση βελτιώθηκε στο 45% το 9μηνο 2021 έναντι 48% το ίδιο διάστημα πέρυσι, κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών προσωπικού και της αύξησης των τραπεζικών εσόδων. Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να σημειωθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της Τράπεζας. Το Νοέμβριο 2021, ο Όμιλος ξεκίνησε νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης για στοχευμένες ομάδες εργαζομένων σε κεντρικές μονάδες και καταστήματα, σύμφωνα με τους στρατηγικούς του στόχους και τις προτεραιότητες μετασχηματισμού. Το κόστος του νέου προγράμματος καλύφθηκε πλήρως από το 2ο τρίμηνο του 2021.

Έσοδα προ προβλέψεων που αντανακλούν τη δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων

Τα κέρδη προ προβλέψεων (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα) ανήλθαν σε €698 εκατ. το 9μηνο 2021, 7% υψηλότερα σε ετήσια βάση.

Η δυναμική της Τράπεζας αντανακλάται σε όλους τους τομείς και ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη των στρατηγικών μας επιδιώξεων, σε ευθυγράμμιση με την εξομάλυνση της απομείωσης των δανείων.