ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK: Αποτελέσματα Άσκησης Προσομοίωσης 2018 (Stress Test)

H Eurobank ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων – Stress Test («Άσκηση») που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Βάσει της ενημέρωσης που έλαβε η Τράπεζα από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), το αποτέλεσμα της Άσκησης συνεξετάστηκε με άλλους παράγοντες από το Εποπτικό του Συμβούλιο και από την Άσκηση δεν προέκυψε κεφαλαιακό έλλειμμα, ούτε ανάγκη υποβολής σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Στο δυσμενές σενάριο, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD), συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων Tier 2 εκδόσεως Ιανουαρίου 2018, είναι 9,5% και ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1) 6,8%. Και οι δύο δείκτες θα ήταν περίπου 40 μ.β. υψηλότεροι, στο 9,9% και 7,2% αντίστοιχα, εάν είχε συνυπολογιστεί η θετική επίδραση[1] από την πώληση της ρουμανικής θυγατρικής Bancpost, η οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2018. Η απομείωση κεφαλαίου ήταν €3,4 δισ. (8,7 ποσοστιαίες μονάδες)[2].

 

Στο βασικό σενάριο, η Τράπεζα ενισχύει την κεφαλαιακή της βάση με τους δείκτες CAD και CET1 να ανέρχονται σε 19,3% και 16,6% αντίστοιχα. Και σε αυτό το σενάριο, οι δύο δείκτες θα ήταν περίπου 40 μ.β. υψηλότεροι, συνυπολογιζομένης της επίδρασης από την πώληση της Bancpost.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας δήλωσε:

 

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την επίδοση της Τράπεζας στο Stress Test. Η άσκηση της ΕΚΤ επιβεβαιώνει ότι, παρά τις αυστηρές υποθέσεις του δυσμενούς σεναρίου, η Eurobank παραμένει ανθεκτική σε αρνητικούς εξωγενείς παράγοντες.

Το αποτέλεσμα των Stress Tests έρχεται μετά από μια πολυετή περίοδο αναταραχής στον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Τα συνολικά κεφάλαια της Eurobank, από τα υψηλότερα στον κλάδο, και η συνολική  ισχυρή της επίδοση μας επιτρέπουν να εστιάσουμε στην αποδοτική εφαρμογή του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού. Έχουμε δύο άξονες προτεραιότητας: Πρώτον, την αποτελεσματική διαχείριση και την ταχεία μείωση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, με βάση τους στόχους που έχουμε θέσει. Δεύτερον, τη χρηματοδότηση των πελατών μας, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και της οικονομίας στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες όπου έχουμε δραστηριότητα.»

[1] Το Stress Test βασίστηκε σε στατική θεώρηση του ισολογισμού. Για το λόγο αυτό οι συναλλαγές που δεν είχαν ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2017 δεν ελήφθησαν υπόψιν, ακόμη και εάν οι σχετικές συμφωνίες είχαν συναφθεί και λογιστικοποιηθεί έως εκείνη την ημερομηνία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερους δείκτες CAD και CET1 σε σχέση με εκείνους που θα είχαν διαμορφωθεί εάν συνυπολογίζονταν οι συγκεκριμένες συναλλαγές.

[2] Εξαιρουμένης της τεχνικού χαρακτήρα απομείωσης κεφαλαίου κατά 250 μ.β. λόγω του ότι από 1/1/2018 έπαυσαν να λογίζονται οι προνομιούχες μετοχές στα εποπτικά κεφάλαια.

[1] Το Stress Test βασίστηκε σε στατική θεώρηση του ισολογισμού. Για το λόγο αυτό οι συναλλαγές που δεν είχαν ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2017 δεν ελήφθησαν υπόψιν, ακόμη και εάν οι σχετικές συμφωνίες είχαν συναφθεί και λογιστικοποιηθεί έως εκείνη την ημερομηνία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερους δείκτες CAD και CET1 σε σχέση με εκείνους που θα είχαν διαμορφωθεί εάν συνυπολογίζονταν οι συγκεκριμένες συναλλαγές.

[2] Εξαιρουμένης της τεχνικού χαρακτήρα απομείωσης κεφαλαίου κατά 250 μ.β. λόγω του ότι από 1/1/2018 έπαυσαν να λογίζονται οι προνομιούχες μετοχές στα εποπτικά κεφάλαια.