Τράπεζα Ελλάδος: Στις 6 Απριλίου εγκρίνει τη διανομή κερδών 946.561.217 ευρώ

Στις 6 Απριλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος  με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2020 που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 946.561.217.

Όπως αναφέρει η ΤτΕ σε σχετική ανακοίνωση, το Γενικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με το Καταστατικό της και το Νόμο, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 6 Απριλίου 2021, στις 12:00 το μεσημέρι. Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας COVID-19 και αναγνωρίζοντας την ανάγκη να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την προστασία όσων προτίθενται να συμμετάσχουν στις εργασίες της, το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε η εν λόγω Γενική Συνέλευση να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη φυσική τους παρουσία, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 23 του ν. 4712/2020 (ΦΕΚ Α’ 146/29.7.2020).

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020 (του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας), καθώς και της διαχείρισης, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020.

3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2020, μετά της επ’ αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 946.561.217.-, ως εξής:

5. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020.

7. Καθορισμός αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2021.

8. Απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2020.

9. Εκλογή Συμβούλων.

10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2021.

11. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

12. Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020.

13. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

14. Ανακοίνωση διορισμού μελών της Διοίκησης και του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής.

15. Λοιπές Ανακοινώσεις.