Τράπεζα Αττικής: Εξυγίανση μέσω κρατικοποίησης – Τι απαντά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Την ενεργοποίηση του μηχανισμού, που προβλέπει ο νόμος Χαρδούβελη, για συμψηφισμό αναβαλλόμενου φόρου μέσω αύξησης κεφαλαίου υπέρ Δημοσίου επιβεβαιώνει η Attica Bank, κατόπιν σχετικού ερωτήματος που της απηύθυνε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Με μια λιτή και γραμμένη με νομικούς όρους ανακοίνωση η τράπεζα διευκρινίζει τα εξής σημεία:

-η τράπεζα προτίθεται να προβεί στην ενεργοποίηση του άρθρου 27 Α του νόμου Χαρδούβελη μετατρέποντας αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις σε οριστικές, εκκαθαρισμένες και άμεσα εισπράξιμες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου.

– εν συνεχεία θα σχηματίσει ειδικό αποθεματικό και θα εκδώσει παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών ( δικαιώματα μετατροπής – warrants) που θα αποδοθούν στο Δημόσιο.

– οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς (call option) των δικαιωμάτων μετατροπής των warrants σε μετοχές αλλά όπως γράψαμε η διαδικασία δεν έχει καθοριστεί και εκκρεμεί υπουργική απόφαση ή νομοθετική ρύθμιση. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το call option, τα δικαιώματα μετατροπής μπορούν να προσφερθούν σε τρίτους επενδυτές. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού DTC απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, κατόπιν ειδικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Attica έκλεισε τη χρήση 2020, σύμφωνα με ανακοίνωσή της με καθαρές ζημιές 306,4 εκατ. ευρώ, λόγω των προβλέψεων ύψους 286 εκατ. ευρώ, που πήρε μπροστά για τις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τις οποίες προτίθεται να διενεργήσει φέτος, εντασσόμενη στον Ηρακλή ΙΙ.

Η εγγραφή ζημιάς 306 εκατ. ευρώ οδηγεί σε αυτόματη ενεργοποίηση της υποχρέωσης αύξησης κεφαλαίου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε να συμψηφισθεί η οριστική και εκκαθαρισμένη αναβαλλόμενη λογιστική απαίτηση. Κύκλοι της τράπεζας υπονοούσαν, χθες, την παραπάνω εξέλιξη, αναφέροντας ότι επίκειται βελτίωση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων, μέσω της ενεργοποίησης του αρ.27Α του Ν. 4172/2013

Πρόκειται για το νόμο Χαρδούβελη, ο οποίος επέτρεψε στις ελληνικές τράπεζες να αναγνωρίζουν στα εποπτικά ίδια κεφάλαια το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών τους απαιτήσεων ( DTC), καθιερώνοντας αυτόματο και υποχρεωτικό συμψηφισμό τους. Όταν οι τράπεζες εμφανίζουν κέρδη, συμψηφίζουν DTC με φορολογία εισοδήματος. Όταν εμφανίζουν ζημίες, συμψηφίζουν DTC με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ του ελληνικού δημοσίου.

Σημειώνεται ότι για να προχωρήσει αύξηση κεφαλαίου της Attica υπέρ Δημοσίου θα πρέπει προηγουμένως, η κυβέρνηση να ολοκληρώσει το πλαίσιο καθώς εκκρεμεί, εδώ και χρόνια, ο καθορισμός σειράς τεχνικών λεπτομερειών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σε απάντηση της από 29.4.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 28ης Απριλίου 2021 που αφορούσε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τα αποτελέσματα 12μηνου 2020 και της σχετικής δήλωσης της διοίκησης της, διευκρινίζει τα εξής αναφορικά με την ενεργοποίηση του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 (“DTC”).

Στο πλαίσιο του τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου για την βελτίωση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων, η Attica Bank προτίθεται να προβεί στην ενεργοποίηση του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 (“DTC”).

Με το μηχανισμό DTC οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας μετατρέπονται σε οριστικές, εκκαθαρισμένες και άμεσα εισπράξιμες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, η Τράπεζα σχηματίζει ειδικό αποθεματικό και εκδίδει παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής – ‘warrants’) στο Ελληνικό Δημόσιο. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς (‘call option’) των δικαιωμάτων μετατροπής αυτών, σε περίπτωση δε μη ενάσκησης, αυτά δύνανται να προσφερθούν σε τρίτους, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε απομείωση των ποσοστών συμμετοχής (‘dilution’) των μετόχων που δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς.

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού DTC απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, κατόπιν ειδικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ειδικές λεπτομέρειες εφαρμογής του μηχανισμού DTC ρυθμίζονται στο ανωτέρω άρθρο 27Α του Ν.4172/2013, ενώ προβλέπεται και η έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη διευθέτηση των ζητημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του μηχανισμού. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης της Τράπεζας υπόκειται στον έλεγχο της φορολογικής διοίκησης.

Η Τράπεζα θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό με τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τις διαδικασίες του μηχανισμού DTC και τις προθεσμίες ενάσκησης των σχετικών δικαιωμάτων. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κατά την 31/12/2020 ανέρχεται σε 8,2%. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής τιτλοποίησης «Ωμέγα» και την ένταξη του senior note στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ», ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατά τουλάχιστον δύο ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι υπόλοιπες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου 2021-2023.

Τέλος, η Διοίκηση της Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της για τη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδα αρκετά άνω του ελάχιστου εποπτικού ορίου, που θα επιτρέψουν τη μεγέθυνση του δανειακού της χαρτοφυλακίου και την επέκταση των δραστηριοτήτων της.