Το Χρηματιστήριο δημιουργεί ένα πιο ευέλικτο περιβάλλον υποδοχής νέων υποσχόμενων εταιριών

Εναλλακτική Αγορά

Τι αλλάζει μετά από 11 χρόνια λειτουργίας της μικρής Αγοράς του ΧΑ

Το Χρηματιστήριο δημιουργεί ένα πιο ευέλικτο περιβάλλον υποδοχής νέων υποσχόμενων εταιριών κοιτάζοντας προς το μέλλον

Από το 2014 έχει να δει μια ουσιαστική εισαγωγή μετοχών στην Κύρια αγορά το ΧΑ. Τα εταιρικά ομόλογα, η CNLCapitalκαι οι εταιρίες διαχείρισης ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ ) μπορεί να πρόσθεσαν κάποιο ενδιαφέρον και επιλογές στο περιεχόμενο του ΧΑ, δεν θεωρούνται ωστόσο επενδυτικές επιλογές ευρείας κλίμακας. Το γιατί δεν έχουν γίνει αυτά τα χρόνια κινήσεις εμπλουτισμού της Κύριας Αγοράς σε εταιρίες έχει πολλές αιτίες: Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, το περιορισμένο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών, η γραφειοκρατική διαδικασία υποβολής φακέλου, το κόστος συμμετοχής σε μια οργανωμένη αγορά (Διεθνή λογιστικά πρότυπα, πιστοποιημένα στελέχη, κόστος ανακοινώσεων) είναι κάποιοι από τους λόγους που έχουν κρατήσει σε απόσταση τις εταιρίες από την μαρκέτα του ΧΑ.

Η ξηρασία που παρατηρήθηκε στην άντληση κεφαλαίων από την αγορά δεν αντισταθμίστηκε από το τραπεζικό σύστημα. Η χρηματοδότηση από τις τράπεζες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν με το σταγονόμετρο και κάτω από πολύ αυστηρούς όρους ενώ για τις μεγαλύτερες εταιρίες τα επενδυτικά κεφάλαια έπαιξαν πιο ενεργό ρόλο συμμετέχοντας στις ομολογιακές εκδόσεις εντός και εκτός ΧΑ.

Επίσης είναι και θέμα «επιλέξιμου» πλήθους. Από τις 830.053 επιχειρήσεις στην Ελλάδα μόλις 376 μπορούν να θεωρηθούν μεγάλες με βάση το κριτήριο απασχόλησης 250 άτομα ως ελάχιστο προσωπικό. Στην Ελλάδα οι εταιρίες που έχουν έως 9 εργαζόμενους είναι το 97,3% και απασχολούν το 57% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Από 10 έως 50 άτομα απασχολούνται σε 19.662 επιχειρήσεις (2,4%) και μόλις 0,3% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα απασχολούν από 50 έως 250 εργαζόμενους. Θεωρητικά επομένως το δείγμα που θα μπορούσε να προσελκυσθεί στην Κύρια Αγορά είναι εξαιρετικά μικρό. Στην προσπάθεια αναζωογόνησης του ενδιαφέροντος για νέες εισαγωγές, το Χρηματιστήριο άλλαξε πρόσφατα τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην Εναλλακτική Αγορά, τον προθάλαμο εισαγωγής στην Κύρια Αγορά.

Η ΕΝ.Α. απευθύνεται σε εταιρίες μικρού κυρίως μεγέθους οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους που αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς και διαθέτουν ξεκάθαρους και επιτεύξιμους στόχους για την πορεία και το μέλλον τους. Επίσης σε εταιρίες που αναζητούν τρόπους εναλλακτικής χρηματοδότησης της ανάπτυξης τους και στοχεύουν μακροπρόθεσμα στην είσοδο τους στην οργανωμένη αγορά του Χ.Α. Η ΕΝ.Α έχει προοπτικές μεγαλύτερης μακροπρόθεσμης απόδοσης αλλά και μεγαλύτερο ρίσκο.

Οι διαφοροποιήσεις από το προηγούμενο πλαίσιο εισαγωγής είναι οι εξής:

ΕΝΑ PLUS Νέα Κριτήρια Προηγούμενα Κριτήρια
Ίδια Κεφάλαια Κανένας Περιορισμός 1.000.000 ευρώ
Νομική μορφή Ανώνυμη Εταιρεία κατά την υποβολή της αίτησης Α.Ε. τουλάχιστον για 2 χρόνια πριν
Οικονομικές Καταστάσεις – Ιστορικό Δραστηριότητας Δημοσίευση ή σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για 2 τουλάχιστον οικονομικές χρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

2ετής τουλάχιστον δραστηριότητα στον κλάδο οικονομίας και το αντικείμενο στο οποίο θα δραστηριοποιηθεί μετά την ένταξη στην ΕΝΑ PLUS.

Για εταιρείες με λιγότερες χρήσεις το ΧΑ δύναται να εγκρίνει την ένταξη κατόπιν ειδικής τεκμηρίωσης από το Σύμβουλο ΕΝΑ.

Σύνταξη & υποβολή Επιχειρηματικού Σχεδίου εάν δεν έχει 2ετή προηγούμενη δραστηριότητα στον κλάδο οικονομίας και στο αντικείμενο στο οποίο θα δραστηριοποιηθεί μετά την ένταξη στην ΕΝΑ.

Οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας πριν την αίτηση στο ΧΑ οικονομικής χρήσης ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή συνταγμένες σύμφωνα με ΔΠΧΑ

Η εταιρία πρέπει να έχει δημοσιεύσει ή συντάξει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ως Α.Ε. για 2 τουλάχιστον οικονομικές χρήσεις
Κερδοφορία Δεν υφίσταται περιορισμός

Επιτρέπεται η ένταξη ζημιογόνων εταιριών

Επιτρέπεται η ένταξη εφόσον συσσωρευμένες ζημιές < 50% των Ιδίων Κεφαλαίων
Διασπορά μετοχών Ελάχιστο 15%

Τουλάχιστον 50 πρόσωπα

Για τον υπολογισμό της διασποράς δεν λαμβάνονται υπόψιν ποσοστά που κατέχουν μέλη ΔΣ, διευθυντικά στελέχη, βασικοί μέτοχοι (≥ 5%) και συγγενείς α’ βαθμού των ανωτέρω

Ελάχιστο 10% (15% σε έξι μήνες)

Τουλάχιστον 50 πρόσωπα

 

Φορολογικός Έλεγχος Για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από την φορολογική αρχή ούτε έχουν εκδοθεί φορολογικά πιστοποιητικά, παρατίθεται στο Ερωτηματολόγιο Καταλληλότητας σχετική Δήλωση του Συμβούλου ΕΝΑ για:

την επάρκεια των προβλέψεων που έχουν αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις, ή

τις τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις των ανέλεγκτων χρήσεων

Φορολογικός έλεγχος / Φορολογικό Πιστοποιητικό / Ειδική Έκθεση ανεξάρτητου Ορκωτού.

Για όλες τις δημοσιευμένες χρήσεις πλην της τελευταίας 2ετίας

Δέσμευση βασικών μετοχών (Lock-up) Όταν απαιτείται σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου, οι μέτοχοι με ποσοστό ≥ 5% μπορούν να μεταβιβάσουν κατ΄ ανώτατο όριο το 25% των μετοχών που κατείχαν κατά την ημερομηνία ένταξης, κατά το διάστημα υλοποίησης του Σχεδίου.

Πηγή: Χρηματιστήριο Αθηνών

Επίσης το Χρηματιστήριο αναβάθμισε το ρόλο του Συμβούλου στην Εναλλακτική αγορά καθιστώντας υποχρεωτική την παρουσία του κατά την ένταξη των κινητών αξιών (μετοχές, εταιρικά ομόλογα) σε όλες τις κατηγορίες διαπραγμάτευσης (ΣΤΕΠ, PLUS, Ομολογιών). Στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης μετοχών ο Σύμβουλος θα συμβουλεύει τις εκδότριες ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων τους και μετά την ένταξη για 2 χρόνια από την έναρξη διαπραγμάτευσης στην ΕΝΑ PLUS και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ. Οι εταιρίες με την σειρά θα υιοθετήσουν περισσότερα εδάφια από τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης (ανεξάρτητα μέλη ΔΣ, εσωτερικός έλεγχος, εσωτερικός κανονισμός Κώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης κλπ) καθώς και ορισμό προσώπου αρμόδιου για την εξυπηρέτηση των μετόχων της εταιρίας. Όλα τα παραπάνω όχι μόνο υποστηρίζουν την προσπάθεια προσέλκυσης νέων εταιριών αλλά φέρνουν πιο κοντά την εταιρική κουλτούρα της Κύριας Αγοράς.

Πως διαμορφώθηκαν οι αποδόσεις των εταιριών της Εναλλακτικής Αγοράς από την ημερομηνία εισαγωγής τους

Τίτλος Ημερομηνία Εισαγωγής Τιμή Εισαγωγής 30/07/2019 Απόδοση
EPSILON NET 21/02/2008 1,50 1,94 29%
ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ 28/02/2008 1,94 0,90 -54%
ΝΤΟΠΛΕΡ 07/05/2008 2,52 0,24 -91%
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 12/05/2008 1,45 1,60 10%
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ 02/06/2008 2,25 6,25 178%
ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ 01/08/2008 12,97 17,20 25%
PERFORMANCE 17/09/2008 3,00 3,50 17%
ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 09/12/2008 3,00 1,77 -41%
ΒΙΟΙΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕΧΝΟΛ 11/05/2009 1,70 1,80 6%
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ 06/08/2009 1,20 0,58 -51%
VIDAVO 12/03/2010 3,14 3,96 26%
DIVERSA 11/06/2010 2,52 4,48 78%
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ 09/02/2009 1,04 0,99 -5%
ENVITEC 03/03/2008 3,72 2,70 -27%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Επισημαίνεται ότι από την Εναλλακτική Αγοράέχουν αποχωρήσει κατασκευαστική εταιρεία ενεργειακών έργων Envitec και η Κρητών Άρτος, μετά την πρόσφατη εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της από τον ινδικό-πολυεθνικό όμιλο Switz Group.

Το εγχείρημα της Εναλλακτικής Αγοράς έχει μέλλον καθώς είναι πιο κοντά στο μέσο προφίλ της Ελληνικής επιχείρησης αρκεί να αποκτήσει το απαραίτητο βάθος σε επιχειρήσεις. Αν το επόμενο βήμα διαπραγμάτευσης προς μια οργανωμένη Αγορά γίνει σχετικά γρήγορα τότε ο στόχος θα έχει επιτευχθεί από όλες τις πλευρές.