Τιτάν: Πώληση μετοχών από Ιωάννη-Σπυρίδωνα Κόλλα

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει,  σύμφωνα με το  Ν. 3340/2005 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014,  ότι o Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου κος Ιωάννης-Σπυρίδων Κόλλας, προέβη την 4/12/2018 σε πώληση 215 κοινών μετοχών της Εταιρίας συνολικής αξίας ευρώ 4.300,00.

5.12.2018

Print Friendly, PDF & Email