Τιτάν: Πώληση 16.924 μετοχών από Alpha Bank

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ (η Εταιρία) ανακοινώνει  σύμφωνα με το  άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι η ALPHA BANK, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Ευθύμιο Βιδάλη,  μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη την 14/5/2019 σε πώληση 16.924 κοινών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας € 292.447,36