Τιτάν: Αύξηση 26% στα κέρδη 2018, στα 53,8 εκατ. ευρώ

Στα 53,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του Τιτάνα για το 2018, αυξημένα κατά 26% σε σύγκριση με το 2017.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €1.490,1 εκ., σημειώνοντας οριακή μείωση 1% σε σύγκριση με το 2017.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 5% στα €259,7 εκ.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €53,8 εκ., αυξημένα κατά 26% σε σύγκριση με το 2017.

Το 4ο τρίμηνο του 2018 όλα τα λειτουργικά μεγέθη κατέγραψαν αύξηση , συνεχίζοντας τη βελτίωση των επιδόσεων που άρχισε να καταγράφεται από τα μέσα του έτους.
Όλες οι γεωγραφικές περιοχές δραστηριότητας βελτίωσαν τα αποτελέσματά τους έναντι του τελευταίου τριμήνου του 2017, εκτός από τον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου.

Συνολικά ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7,5% και ανήλθε σε €388,2 εκ., τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 6,6% και ανήλθαν σε €62,8 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €3,6 εκ. έναντι €9,6 εκ. το 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 7η Ιουνίου 2019, τη διανομή μερίσματος €0,15 ανά μετοχή έναντι €0,05 ανά μετοχή το περασμένο έτος. Τα τελικά ποσά που θα διανεμηθούν ανά μετοχή θα προσαυξηθούν κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία.

Οι προοπτικές για το 2019

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Tιτάν, «στις ΗΠΑ, στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, οι τάσεις παραμένουν θετικές για τον κλάδο κατασκευών.
Η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (PCA) εκτιμά ότι η κατανάλωση τσιμέντου θα αυξηθεί κατά 2,3% το 2019 και κατά περίπου 1,6% ετησίως το διάστημα 2019-2023.
Ο Tιτάνας είναι ευνοϊκά τοποθετημένος για να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της αγοράς, έχει ισχυρή παρουσία σε επεκτεινόμενες μητροπολιτικές περιοχές και περίσσια παραγωγικού δυναμικού για να ανταποκριθεί στην ανοδική ζήτηση.

Στην Ελλάδα, η εκκίνηση νέων μεγάλων έργων αναμένεται πλέον στο 2ο εξάμηνο του 2019, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για επαναδραστηριοποίηση του κλάδου κατασκευών μεσοπρόθεσμα.

Εκτιμάται ότι η ζήτηση που συνδέεται με τον τουρισμό θα συνεχίσει να επιδρά θετικά. Στον αντίποδα, οι ιδιωτικές κατασκευές κατοικιών θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα και το 2019.

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη οδηγεί σε αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. 

Τα εργοστάσια του Ομίλου λειτουργούν σε επίπεδα χαμηλότερα της δυναμικότητάς τους και χάρη σε πρόσφατες επενδύσεις αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους με επέκταση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, προς όφελος τόσο των ιδίων όσο και των τοπικών κοινωνιών.

Στην Αίγυπτο, εκτιμάται ότι η ζήτηση θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά αποτελέσματα εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να συμπιέζονται από την αδυναμία βελτίωσης των τιμών πώλησης βραχυπρόθεσμα, παρά τις πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους.

Στην Τουρκία, εκτιμάται ότι η εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών σε συνδυασμό με την πίεση στο τραπεζικό σύστημα, θα οδηγήσουν βραχυπρόθεσμα σε σημαντική μείωση της ζήτησης δομικών υλικών.

Μακροπρόθεσμα όμως η αγορά παραμένει ελκυστική για τον κλάδο κατασκευών και η Adocim είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για να ανταπεξέλθει στην επερχόμενη ύφεση, έχοντας χαμηλό δανεισμό, σύγχρονες εγκαταστάσεις και ανταγωνιστικό κόστος λειτουργίας.

Τέλος στη Βραζιλία, η πολιτική σταθερότητα αυξάνει τις προσδοκίες για έναν νέο κύκλο ανάπτυξης στην αγορά τσιμέντου.
Η ζήτηση τσιμέντου στην Βορειοανατολική Βραζιλία όπου δραστηριοποιούμαστε βασίζεται στη δημογραφική αύξηση του πληθυσμού και την ιδιωτική οικοδομή και καταγράφει ήδη θετικές τάσεις από τις αρχές του χρόνου».

Επενδύσεις και χρηματοδότηση

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το 2018 ανήλθαν σε €119 εκ. και ήταν κατά €4 εκ. χαμηλότερες από το 2017. Kατά το ήμισυ περίπου αφορούσαν επενδύσεις στις δραστηριότητες στις ΗΠΑ. Στις επενδύσεις συμπεριλαμβάνονται €12 εκ. εφάπαξ αναδρομική πληρωμή άδειας λειτουργίας του εργοστασίου Beni Suef στην Αίγυπτο.

Μετά την ολοκλήρωση τον Οκτώβριο 2018 των διαδικασιών για την υλοποίηση της σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και του Ομίλου Cem Sak, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέχει το 75% της εταιρίας Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S (Adocim), ιδιοκτήτριας ενός σύγχρονου εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στο Τοκάτ-Τουρκίας, παραγωγικής δυναμικότητας 1,5 εκ. τόνων τσιμέντου και τριών μονάδων έτοιμου σκυροδέματος.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €148 εκ., υψηλότερες κατά €30 εκ. σε σύγκριση με το 2017, επωφελούμενες από τη σταθεροποίηση των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2018 διαμορφώθηκε στα €772 εκ., υψηλότερος κατά €49 εκ. έναντι του καθαρού δανεισμού στις 31.12.2017.

Τον Ιανουάριο του 2018, ολοκληρώθηκε η διάθεση πρόσθετων εγγυημένων ομολογιών ονομαστικής αξίας €100 εκ., από την Titan Global Finance PLC, στο πλαίσιο της έκδοσης ομολογιών €250 εκ. το Νοέμβριο του 2017 με ετήσιο σταθερό επιτόκιο 2.375%, αυξάνοντας έτσι το συνολικό ποσό ομολογιών λήξεως Νοεμβρίου 2024 σε €350 εκατ.

Τον Νοέμβριο του 2018, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s δημοσίευσε ανανεωμένη έκθεση για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ αξιολογώντας την πιστοληπτική ικανότητα σε “ΒΒ+” με αρνητική προοπτική.

Στις 31.12.2018, ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η Εταιρία ήταν 4.558.481, από τις οποίες, 4.361.171 ήταν κοινές και 197.310 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές. Τα δικαιώματα ψήφου από τις ίδιες κοινές μετοχές που είχε στην κατοχή της η Εταιρία αντιπροσώπευαν ποσοστό 5,66% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

Δημόσια πρόταση

Στις 18.10.2018, ανακοινώθηκε η υποβολή από τη βελγική εταιρία TITAN Cement International S.A. (ΤCI) προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και των προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας έναντι νέων μετοχών που θα εκδίδονταν από την TCI, με σχέση ανταλλαγής μίας μετοχής TCI για κάθε μία μετοχή ΤΙΤΑΝ, με σκοπό την εισαγωγή του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο Εuronext Βρυξελλών, μέσω της TCI η οποία θα γινόταν μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. H TCI επίσης είχε υποβάλει αίτηση για δευτερογενή εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

Στις 28 Ιανουαρίου 2019 ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι στη δημόσια πρόταση της TCI προσφέρθηκε περίπου το 87% των κοινών και το 92% των προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ. Συνεπώς η δημόσια πρόταση κατέστη ανενεργή καθώς δεν συμπληρώθηκε ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός (90%) των κοινών μετοχών της ΤΙΤΑΝ, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν προσφερθεί στην TCI.

Print Friendly, PDF & Email