Τιτάν: Απόφαση αγοράς ιδίων μετοχών

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει  ότι στις 4/5/2018 προέβη  σε αγορά, μέσω της Alpha Finance, 736 προνομιούχων ιδίων μετοχών,  με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 17,40 ευρώ και  συνολική αξία συναλλαγής ευρώ 12.806,40, σε εκτέλεση της από 17.6.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της από 17.6.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

7/5/2018