Τιτάν: Αγορά προνομιούχων μετοχών από το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ ( η Εταιρία) ανακοινώνει,  σύμφωνα με το  Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014,  ότι το ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Νέλλο Κανελλόπουλο, προέβη την 07/06/2018 σε αγορά 600 προνομιούχων μετοχών και την 08/06/2018 σε αγορά 1.000 προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας € 10.500,00 και € 17.590,00 αντίστοιχα.

11.06.2018

Print Friendly, PDF & Email