Τιτάν: Αγορά μετοχών από το Ίδρυμα Πάυλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ ( η Εταιρία) ανακοινώνει,  σύμφωνα με το  Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014,  ότι το ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Νέλλο Κανελλόπουλο, προέβη την 16/05/2018 σε αγορά 500 προνομιούχων μετοχών και την 17/05/2018 σε αγορά 530 προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας € 8.700,00 και € 9.219,00 αντίστοιχα.

18.05.2018

Print Friendly, PDF & Email