Τιτάν: Αγορά μετοχών από το Ίδρυμα Πάυλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ ( η Εταιρία) ανακοινώνει,  σύμφωνα με το  Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014,  ότι το ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Νέλλο Κανελλόπουλο, προέβη την 14/05/2018 σε αγορά 170 προνομιούχων μετοχών και την 15/05/2018 σε αγορά 1.100 προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας € 3.009,00 και € 19.355,00 αντίστοιχα.

16.05.2018

Print Friendly, PDF & Email