Τιτάν: Αγορά ιδίων μετοχών

H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει ότι την 22/8/2018 προέβη σε αγορά, μέσω της Alpha Finance, 1.000 κοινών ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 19,62 και 300 προνομιούχων ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 16,20 ευρώ, συνολικής αξίας ευρώ 19.620,00 και ευρώ 4.860,00 αντίστοιχα, σε εκτέλεση της από 1.6.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της από 1.6.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.