Τιτάν: Αγορά ιδίων μετοχών

H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει ότι την 11/7/2019 προέβη σε αγορά, μέσω της Alpha Finance, 29.000 κοινών ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 17,99 ευρώ, συνολικής αξίας ευρώ 521.846,32, σε εκτέλεση της από 1.6.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της από 1.6.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Μετά την παραπάνω αγορά, οι ίδιες κοινές μετοχές της  Εταιρίας ανέρχονται σε  4.612.417 και αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,98%  των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και οι ίδιες προνομιούχες μετοχές της Εταιρίας ανέρχονται σε 203.330.

Print Friendly, PDF & Email