ΤΙΤΑΝ ΑΕ: Χρήση 2018, τι μας έδειξε και πως διαμορφώθηκαν οι χρηματοοικονομικοί δείκτες του

3

*** Τα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ αυξήθηκαν από 1,31 δισ. σε 1,4 δισ. ευρώ.

*** ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: Βραχυπρόθεσμος 197,6 εκατ. και Μακροπρόθεσμος 745,22 εκατ. ευρώ

*** ΤΑΜΕΙΑ 171 εκατ. από 154,25 εκατ. ευρώ

*** ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 771,8 εκατ. ευρώ από 723 εκατ. ευρώ.

*** ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ +122 εκατ. ευρώ από +60,8 εκατ. ευρώ.

*** ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ: 0,6706 ευρώ από 0,5292 ευρώ.

*** Το ΔΣ θα προτείνει στην ΤΓΣ των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 7η Ιουνίου 2019, την διανομή μερίσματος €0,1500 ανά μετοχή έναντι €0,0500 ανά μετοχή το περασμένο έτος. Τα τελικά ποσά που θα διανεμηθούν ανά μετοχή θα προσαυξηθούν κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία.

*** Τον Νοέμβριο του 2018, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s δημοσίευσε ανανεωμένη έκθεση για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ αξιολογώντας την πιστοληπτική ικανότητα σε «ΒΒ+» με αρνητική προοπτική.

*** Στις 31.12.2018, ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η Εταιρία ήταν 4.558.481, από τις οποίες, 4.361.171 ήταν κοινές και 197.310 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές. Τα δικαιώματα ψήφου από τις ίδιες κοινές μετοχές που είχε στην κατοχή της η Εταιρία αντιπροσώπευαν ποσοστό 5,66%
των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ  %
7 ημερών 19,220 19,780 0,72
30 ημερών 19,140 19,820 1,24
3 μηνών 19,040 20,650 1,34
6 μηνών 18,220 22,150 -5,08
12 μηνών 18,220 22,900 -5,31
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ  %
7 ημερών 17,300 17,550 -1,14
30 ημερών 17,200 18,000 -1,98
3 μηνών 17,200 19,900 -6,74
6 μηνών 15,800 20,000 5,49
12 μηνών 15,100 20,000 1,76
 • p/e: 30,3

 • p/sales: 1,09
 • p/bv: 1,16
 • netdebt/ebitda: 3,26
 • ev/ebitda: 9,46
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,51
 • ΤΙΜΗ: 19,5000 ευρώ (κ).
 • ΤΙΜΗ: 17,3000 ευρώ (π)
 • Κ/φση:  1,63 δισ. ευρώ.
Print Friendly, PDF & Email