Τι έδειξε το 6μηνο της Τεχνικής Ολυμπιακής που παραμένει φθηνή στο ταμπλό, αλλά…

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ – 6ΜΗΝΟ
…………..
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΖΗΜΙΕΣ, ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ αλλά η αποτίμηση της παραμένει εξαιρετικά χαμηλή συγκριτικά με την πραγματικη αξία της στο 15%… ίσως και πιο κάτω ( λογιστική αξία 22% των ιδίων κεφαλαίων). ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΝΩΣΤΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ…
_______________
Κύκλος Εργασιών: ΠΩΛΗΣΕΙΣ 6,25 εκατ. από 6,28 εκατ.
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 11,56 εκατ.
EBITDA: Αρνητικά 3,31 εκατ. από -5,11 εκατ. ευρώ.
Κέρδη μετά από φόρους: ΖΗΜΙΕΣ 9,6 εκατ. από 9,3 εκατ.
_______________
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: 2,52 εκατ. από 1,95 εκατ. ευρώ.
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες: -0,55 εκατ. από -1,1 εκατ.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: +1,97 εκατ. από +0,84 εκατ.
Απαιτήσεις από πελάτες: 3,85 εκατ.
Αποθέματα 4,4 εκατ. από 4,15 εκατ.
________________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 306 από 325 εκατ.
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 7,6 από 9,2 εκατ.
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις:  18,3 εκατ. από 22,9 εκατ.
Ταμειακά διαθέσιμα: 1,15 εκατ. από 1,6 εκατ.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 24,75 εκατ. από 30,5 εκατ.
__________________
ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 67,15 εκατ. ευρώ.
ΕΥΡΟΣ 2018: 1,5250 με 2,5700 ευρώ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2018: 2,0200 ευρώ
ΑΠΟΔΟΣΗ 2018: +3,12%
_________________
P/E:  AΡNHTIKO
P/BV:  0,22
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,08
EV/EBITDA:  AΡNHTIKO
NETDEBT/EBITDA: AΡNHTIKO
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
  • ΤΙΜΗ! 1,6500 ευρώ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 1,630 1,760 -7,82
30 ημερών 1,630 1,935 -9,84
3 μηνών 1,630 2,160 -17,09
6 μηνών 1,630 2,360 -19,51
12 μηνών 1,415 2,570 -6,78